KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

24 adet tahditli plaka ihaleyle 30 yıllığına kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
   Resmi ya da Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli aşağıda İlçe ismi ve plaka numaraları belirtilen tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAHDİTLİ PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

1. Resmi ya da Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli aşağıda İlçe ismi ve plaka numaraları belirtilen tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.

2. İhaleler, 01.10.2019 Salı günü Saat 15.00’dan itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3. Tahditli plakaların muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, 30.09.2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 a-Dilekçe,

b-Tebligat için adres beyanı,

c-Gerçek kişi olması halinde:

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

2- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)

3- İkametgah ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (Plakanın kayıtlı bulunduğu İlçe Merkezinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)

4- Vergi Dairesi mükellefiyet kaydı. (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)

5- Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

d-Tüzel kişi olması halinde:

1- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

h-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

5.2 Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

Sıra
No.


İlçesi


Plaka Nosu

Araç
İstiap Haddi


Muhammen Bedeli

Geçici
Teminat

İhale Saati

Ödeme Şekli

Yunak

42 GET 13

Sürücü Hariç
9-18 Kişi (18 dahil)

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.00

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 14

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.02

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 15

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.04

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 16

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.06

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 17

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.08

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 18

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.10

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 22

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.12

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 23

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.14

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 25

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.16

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 26

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.18

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 27

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.20

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 28

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.22

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 29

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.24

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 30

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.26

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 46

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.28

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 47

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.30

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 48

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.32

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 49

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.34

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 50

“ “

9.500,00 TL+KDV

285,00 TL

15.36

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 40

Sürücü Hariç
19-28 Kişi (28 dahil)

12.500,00 TL+KDV

375,00 TL

15.38

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 41

“ “

12.500,00 TL+KDV

375,00 TL

15.40

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 43

“ “

12.500,00 TL+KDV

375,00 TL

15.42

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 44

“ “

12.500,00 TL+KDV

375,00 TL

15.44

Tamamı Peşin

Yunak

42 GET 45

“ “

12.500,00 TL+KDV

375,00 TL

15.46

Tamamı Peşin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR