DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar satılacaktır (toplu satış)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NE AİT ARAÇLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

Madde:1
İşin Konusu:
1.1. Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.
Madde: 2
İhalenin Nerede Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı
2.1. İhale 31/10/2019 Perşembe günü saat: 14:10' da Denizli Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Madde: 3
Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat

SIRA PLAKA MARKA MODEL YILI CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ
1 20 YC 678 MERCEDES-BENZ 1996 TANKER (AKARYAKIT) 11.000,00
2 20 LR 646 IVECO 2002 ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI) 10.000,00
3 20 UF 823 OTOYOL 1993 ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI) 5.000,00
4 20 AHP 78 MITSUBISHI 1993 OTOBÜS (ÖZEL AMAÇLI) 6.500,00
5 20 TC 029 FIAT 1982 ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI) 4.000,00
6 20 VD 608 FIAT 1994 KAMYON (KAPALI KASA) 7.000,00
7 20 YY 770 IVECO 2000 ÇÖP KAMYONU 6.500,00
8 20 EU 344 DODGE 1984 KAMYON (AÇIK KASA) 3.000,00
9 20 YR 486 PIAGGIO 2000 MOTOSİKLET 4.000,00
10 20 EF 123 MERCEDES-BENZ 1980 ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI) 5.000,00
11 20 K 0752 MERCEDES-BENZ 1974 ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI) 4.000,00
12 20 V 6059 MOTORAN 2010 MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ) 50,00
13 20 V 6060 MOTORAN 2010 MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ) 75,00
14 20 DK 013 LEVEND 1995 KAMYONET (CENAZE ARACI) 3.500,00
15 20 NF 366 LEVENT 1994 ÖZEL AMAÇLI (SD CENAZE ARAÇLARI) 3.000,00
16 20 AZ 324 BMC 1994 KAMYON (AÇIK KASA) 9.750,00
17 20 YH 567 FARGO 1997 KAMYON (DAMPERLİ) 20.000,00
18 20 AJ 453 DOOGE 1997 KAMYON (DAMPERLİ) 20.000,00
19 20 PC 258 BMC 1994 KAMYON (AÇIK KASA) 9.000,00
20 20 L 2274 BMC 1998 ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE) 11.000,00
21 20 TC 205 FORD 1988 ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE) 7.500,00
22 20 KN 907 MERCEDES-BENZ 1990 ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE) 13.000,00
TOPLAM 162.875,00


Toplam tahmin edilen bedel: 162.875,00- ₺
3.1. 22 (Yirmi iki) adet aracın tahmin edilen bedeli KDV hariç 162.875,00- ₺ olup, bu işin %3 geçici teminatı 4.886,25- ₺ ' dir.
a) Geçici teminat işin tamamı içindir.
b) Teklifler işin tamamı için verilecektir.
c)Geçici teminat tutarı idarece belirlenecek tutardan az olamaz. İdareye belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemez.
Madde: 4
İhaleye Girebilme Şartları
4.1. İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri Encümen Başkanlığı' na sunmak zorundadır.
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4.Bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2.Belgelerin sunuluş şekli
4.2.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi' nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
4.2.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.2.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilir.
Madde:5
İdarenin Yetkisi
5.1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.
Madde:6
Şartnamenin Alınması
6.1. Şartname Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' nda görülebilir ve 20,00 ₺ karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' ndan satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin İdari şartnameyi satın almaları mecburidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR