ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elazığ Belediyesi'ne ait 10 adet servis plakası (S plaka) satılacaktır

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde Vatandaşlarımızın ve Eğitim-Öğretim hizmetini gören öğrencilerin rahat bir şekilde servis ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası hattının satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/242 sayılı kararı ile Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde Vatandaşlarımızın ve Eğitim-Öğretim hizmetini gören öğrencilerin rahat bir şekilde servis ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, mevcut 390 adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısına ilave olarak 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısı arttırılmış olup, aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası hattının satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

  2. İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır

  3. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya (424) 248 47 01 (dahili 1518) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

  4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgâhı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilmek üzere düzenlenen Adli Sicil Kaydı,
4.5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.7-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.8- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.10- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
4.11- İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi ekinde cd ortamında verilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Elazığ Belediyesi (S) Plaka Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hükümleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütname,
4.11- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
4.12-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

  1. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir

  2. Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir

  3. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

  4. İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

  5. Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

SIRA
NO

HAT NO

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

1 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

10.00

2

2 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

10.10

3

3 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

10.20

4

4 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

10.30

5

5 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

10.40

6

6 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

10.50

7

7 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

11.00

8

8 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

11.10

9

9 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

11.20

10

10 Numaralı Hat

76.375,00 TL

2.291,25 TL

08.07.2020

11.30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR