Resmi ilan yayınıyla alakalı mevzuat duyurusu

Bakanlar Kurulunca 19 Haziran 2018 tarihinde kararlaştırılan “Avrupa Birliği’nin Ülkemize Taahhüt Ettiği 3 Milyar Avro Tutarında Sığınmacı Mali İmkanı Fonu Kapsamındaki Ekli Listede Adları Yazılı Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar” Resmi Gazetenin 28 Haziran 2018 tarih ve 30462 sayılı nüshasında yayımlandı.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararında;

1.      Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 18.934.615 Avro Tutarı Finansman Anlaşması-Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Ayrı Anlaşmanın 6 ncı maddesinin “Alıcı” başlıklı 6.1/g bendine göre, projenin Avrupa Birliğinden fon aldığını duyurmak için uygun tüm tedbirleri alacağı, basına verilen bilgilerin, ilgili duyuru materyallerinin, resmi ilanların, raporlar ve yayınların Projenin Avrupa Birliği fonlarıyla yürütüldüğünü belirteceği ve AB logosunu (mavi fonda on iki sarı yıldız) uygun bir şekilde gösterileceği,

a)        Andlaşmanın Ek 5’te yer alan Paydaş Ülkelerle Yapılan Mali İşbirliği Kapsamında Danışman Görevlendirme Rehberinin “Uluslararası Açık İhale Daveti Usulü” başlıklı 2 nci maddesinin “Temel ilke, ilan ve son başvuru tarihleri” başlıklı fıkrasının 2.03 bendinde, uluslararası açık ihale davetinin, uluslararası erişime sahip bir medya kanalı aracılığıyla duyurulacağı ve paydaş ülkede de ilan edileceği, ihale davetini yayımlama sürecinin, müşteri tarafından başlatılacağı, paydaş ülkedeki yayının, Müşteri’nin uymak zorunda olduğu yerel düzenlemelere uygun bir şekilde yapılacağı,

b)        Paydaş Ülkelerle Yapılan Mali İşbirliği Kapsamında Danışman Görevlendirme Rehberinin Ek-3’te yer alan “Ön Yeterlik İlanının Temel Unsurları”na göre planlanan Mali işbirliği projesinin ve bu proje kapsamında talep edilen danışmanlık hizmetleri hakkında danışmanlık firmalarına bilgi vermek amacıyla ön yeterlik ilanı hazırlanacağı, Ön yeterlik ilanının, hem ulusal hem de uluslararası medya kanalları vasıtasıyla duyurulması gerektiği,

c)        Andlaşmanın Ek-6’da yer alan Paydaş Ülkeler ile Mali İşbirliğinde Mal, İş ve Bağlı Hizmetler İçin Satın Alma Rehberinin “Uluslararası Rekabete Açık İhale Prosedürleri” başlıklı 2 nci maddesinin “KfW’ye Dokümanların İletilmesi, Satın Alma İlanının Yayınlanması ve Teklif Sunma Süreci” başlıklı 2.1 inci fıkrasının 2.02 nci bendinde, ortak ülkedeki yayınların, sözleşmeci kuruluşun kurallarına ve düzenlemelerine uygun yapılacağı, yayının ilke olarak, ortak ülkenin günlük gazetelerinde yer alacağı,

d)          Anılan Rehberin Ek-9a’da yer alan “Tedarik ile ilgili Zorunlu Şartlar” başlığının “Duyurma, Yayınlama” başlıklı B fıkrasına göre, ihaleye davetin Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde veya en az bir yüksek tirajlı ulusal günlük gazetede veya ücretsiz giriş sağlayan elektronik portalda ihalenin hazırlık ve sunumu için en az kırkbeş (45) gün ilan edileceği,

2.      Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 06.12.2017 Tarihinde İmzalanan 18.934.615 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması’na İlişkin 28.621.923 Avro Tutarlı Birinci Ek Finansman Anlaşması-Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Ayrı Anlaşmaya İlişkin Birinci Zeyilnamenin Ek-9a’da yer alan “Tedarik ile ilgili Zorunlu Şartlar” başlığının altında yer alan “Duyurma, Yayınlama” başlıklı B fıkrasına göre, ihaleye davetin Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde veya en az bir yüksek tirajlı ulusal günlük gazetede veya ücretsiz giriş sağlayan elektronik portalda ihalenin hazırlık ve sunumu için en az kırkbeş (45) gün ilan edileceği,

3.    Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 37.546.000 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması-Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerden Etkilenmiş Evsahibi Topluluklara Yönelik Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi ile Ayrılık Anlaşmasının Ek-8a’da yer alan “Uluslararası Rekabet Açık İhaleye (ICB) Tabi Olarak Danışmanlık Hizmetlerinin Tedarikine Yönelik Zorunlu Hükümler” in “Duyurulma, Yayınlama” başlıklı B fıkrasında, teklif vermeye davet Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde veya minimum bir yaygın ulusal günlük gazetede veya tekliflerin hazırlanması ve sunulması adına minimum kırk gün (40) gün ücretsiz erişim sağlayacak bir internet portalında yayınlanacağı,

a)        Aynı Andlaşmanın Ek-8b’de yer alan “Ulusal Rekabete Açık İhaleye (NCB) Tabi Tedarike Yönelik Zorunlu Hükümler” maddesinin “Duyurma, Yayınlama” başlıklı B fıkrasına göre, teklif vermeye davet Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde veya minimum bir yaygın ulusal günlük gazetede veya bir internet portalında yayınlanacağı,

4.    Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 07.09.2017 Tarihli Ek Anlaşma ile Tadil Edilen 03.01.2017 Tarihli Finansman Anlaşmasına İlişkin 152.787.692 Avro Tutarlı İkinci Ek Finansman Anlaşması-Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi ile 03.01.2017 Tarihli Ayrılık Anlaşmasına İlişkin Üçüncü Tadil Anlaşmasının Ek-8a’da yer alan “Ulusal Rekabete Açık İhaleye Tabi Tedarike Yönelik Zorunlu Hükümler” maddesinin “Duyurma, Yayınlama” başlık B fıkrasında, teklif vermeye davet Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde veya en az bir yaygın günlük ulusal gazetede veya tekliflerin hazırlanması ve sunulması adına minimum otuz gün (30) gün ücretsiz erişim sağlanacak bir internet portalında yayınlanacağı,

 a)        Anılan andlaşmanın Ek-8b’de yer alan “Uluslararası Rekabete Açık İhaleye (ICB) Tabi olarak Danışmanlık Hizmetlerinin Tedarikine Yönelik Zorunlu Hükümler” maddesinin “Duyurulma, Yayınlama” başlıklı B fıkrasında ise teklif vermeye davetin Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde veya minimum yaygın bir ulusal günlük gazetede veya tekliflerin hazırlanması ve sunulması adına minimum kırk gün (40) gün ücretsiz erişim sağlayacak bir internet portalında yayınlanacağı, buna ilaveten teklif vermeye davetin, Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı web sitesinde yayınlanacağı ve ön yeterlilik bildirilerinin son başvuru tarihinden minimum otuz (30) gün önce yayınlanacağı

 hükme bağlandı. 

Basın İlan Kurumu görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan gazetelerin kağıt basılı sayılarında yayımlanan anılan Bakanlar Kurulu kararında bahsi geçen duyuruları, ihale ve teklif vermeye davet ilanlarını dijital pano uygulamamız aracılığıyla bu gazetelere ait internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

 

 

Duyuru Tarihi: 09 July 2018 04:19