Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Resmi Gazetenin 3 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği”nin “Genel kurul ve görevleri” başlıklı 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre, Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Kurul toplantıları, çağrı, gündem, Bakanlık temsilcisi ve seçimlere ilişkin hususların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun üçüncü kısmının birinci bölümünde yer alan hükümlere göre yürütüleceği hükme bağlandı.

Buna göre; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun üçüncü kısmının birinci bölümünde yer alan genel kurul toplantıları ve çağrıları düzenleyen 42 nci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasında yayınlanacağı, ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunacağı hüküm altına alındı.

Basın İlan Kurumu görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan gazetelerin kağıt basılı sayılarında yayımlanan anılan Yönetmelikle alakalı duyuruları, dijital pano uygulamamız aracılığıyla bu gazetelere ait internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


Duyuru Tarihi: 14 June 2018 10:21