İhale İlanları

İhale, bir işi ya da malı, birçok istekli arasından en uygun koşullarla yapmayı ya da almayı kabul edene verme işlemidir. İhale, yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil öngörülmeyen ihalelerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.

Kamu ihalesi nedir ?

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesidir. 

İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Katılımın ve rekabetin artması amacıyla gazetelerde yayınlatılan ihale ilanları, hali hazırda Kurumumuz görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını sahip olan gazetelerin internet sitelerindeki dijital pano (widget)  uygulamamızda, Kurumumuz ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi ile Elektronik Kamu Alımları Platformunda  ekap.kik.gov.tr/EKAP ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi internet siteleri üzerinden de duyurulmaktadır.

İstisnai olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki tahmini bedelleri her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarın üç katını aşan ihalelere ilişkin ilanlar Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Sitemizde hangi ihale ilanları yer almaktadır?

Türkiye'nin ilan portalında, kamu kurum ve kuruluşlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yaptıkları menkul/gayrimenkul satış, kiraya verme, irtifak hakkı tesis etme konularındaki ihale ilanları ile bu kurum ve kuruluşların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaptıkları mal alımı, kiralama ve hizmet alımı, yapım/onarım, inşaat işleri ile ilgili ihale ilanları yayınlanmaktadır.

ilan.gov.tr’de kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kanun ya da yönetmelik hükümleri gereğince gazetelerde yayınlattıkları ihale ilanları ile özel kurum/kuruluşların, ülkemizdeki Kalkınma Ajanslarıyla ortak yaptıkları projelere ilişkin gazetelerde yayınlatılan ihale ilanlarına da yer verilmektedir.

Kurumumuz aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan ihale ilanları, gazetede yayınlandığı günden itibaren ihale tarihine kadar  ilan.gov.tr’de yer almaktadır.