Yazdır
ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nce 44 m2 arsa ihale ile satılacaktır (Hisseli satış )

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090878
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Semt-Mahalle : PAZARCI MAH. / GAZİPAŞA
: 44
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ANTALYA EKSPRES 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/36 T. Satış Dosyası
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mh., Çıksalım Mevkii, 1335 Ada, 8 Parsel, 440,19 m2 240/2400 Hisse Pay/Payda ( 44,02 metrekare ) ARSA
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Gazipaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 206051207- 2019/36 T. SATIŞ DOSYASI
İL/İLÇE : ANTALYA, GAZİPAŞA
TAPU KAYDI : Antalya, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mh., Çıksalım Mevkii, 1335 Ada, 8 Parsel, 440,19 m2 240/2400 Hisse Pay/Payda ( 44,02 metrekare ) ARSA
İMAR DURUMU : Gazipaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 21.08.2019 tarihinde kayıtlara giren İmar Durum Belgesi’ne göre adı geçen gayrimenkul; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
yol ve komşu mesafeleri, 5.00/3.00, TAKS:0.30, KAKS:0.90, inşaat tarzı: ayrık, kat adedi: 3 kat yapılaşma koşullarında ve konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın konumu, Gazipaşa imar paftası ve coğrafi bilgi sistemleri ile uyumludur.
YERİ : Taşınmazın bulunduğu Pazarcı Mh. Orta gelir grubunun ağırlıklı olarak konut amaçlı kullandığı bir bölgedir.Bölge genelinde yapılaşma orta düzeydedir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 160 km, ilçe merkezine yaklaşık 1 km uzaklıkta yer almaktadır. Parsel batı yönden 10 metrelik imar yoluna ( Hastane Caddesi ), diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir.
ÖZELLİKLERİ : Konu taşınmaz Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mh., Çıksalım Mevkii, 1335 Ada, 8 Parsel adresinde yer alan arsadır. Taşınmazın yüzölçümü 440,19 metrekaredir. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olmakla birlikte altyapı imkanlarından faydalanmaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım imkanları kolaydır. Etrafında birçok boş arsa, tarım arazileri, Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Otogarı, Gazipaşa Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Adı geçen taşınmazın bulunduğu Pazarcı Mahallesi, ilçe merkezine yakın konumdadır. Araç ve yaya yoğunluğu düşük seviyededir.
Taşınmazın arsası dikdörtgen biçiminde olup; kuzeyde, doğuda ve güneyde komşu parseller ile batıda ise imar yolu ile çevrilidir. Hali hazırda parsel üzerinde zemin+2 katlı bir yapı bulunmaktadır. Yapının içerisine girilememiş, tespitler dışarıdan yapılmıştır. Yapının yaklaşık 20 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Eni yaklaşık 12 metre, boyu yaklaşık 16 metredir.
MUHAMMEN BEDELİ : 32.000,00 TL. (otuzikibinlira)
SATIŞ ŞARTLARI: 1-Açık arttırmalar 17.12.2019 tarihinde; Saat: 11.30-11.35 arasında, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada, açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırmalar tayin edilen zamanda üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin %75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24.12.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci arttırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminatlar arttırmaya esas rayiç bedelin % 7.5’ udur ( 2.400,00 TL. )
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, 2019/36 T. sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, satış ilanının icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile satış ilanının bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.