Yazdır

BOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra Bulunduğu Taşınmazın Yüzölçümü Hazine İmar İşgal Tahmini Geçici İhalenin
No Mah/Köy Taşınmaz No Mevkii Cinsi Pafta No Ada No Parsel No (m²) Hissesi Durumu Durumu Bedeli TL Teminatı TL Tarihi Saati
1 Kızılyer Mah 51030104099 Toplu Konut Arsa M.32.1.V.B 1470 1 9.631,91 TAM Sanayi Boş 2.125.000,00 531.250,00 05.02.2020 15;00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık Teklif Usulü ile, belirtilen gün ve saatte Bor Kaymakamlık toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Bor Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir
3- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin Kimlik fotkopisini, T.C. kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,Vergi kimlik numarasını, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak süre belirtilmeksizin düzenlenmesi gerekmektedir
5- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler kabul edilmez
6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılan taşımazların Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00TL,bu sınırlar dışında 1.000,00TL yi aşması
durumunda satış bedelinin en az 1/4' ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle kanuni faiz uygulanmak sureti ile ödenebilecektir.
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır
8 Komisyonumuz Kanuni gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmakamkta serbesttir.0388 311 7092İLAN OLUNUR