Yazdır

T.C. ZİLE İCRA DAİRESİ

2015/213 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İli Zile İlçesi Karakaya Köyü Derbent Mevkii 107 Ada 30 Nolu orman parseli Hudutları dahilinde bulunan satışa konu taşınmaz Sicil: 73632 sayılı II-(b) grubu maden mermer işletme ruhsat sahası MİGEM kayıtlarında maden ruhsatının 29/06/2011 tarihinde 10 yıl süreli olarak yürürlüğe girdiği ruhsat için 04/04/2012 tarihinden geçerli Mermer işletme izni düzenlendiği ve ruhsatın 15/02/2016 tarih ve saat 15:48 itibariyle yürürlükte olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ruhsat sahası S:29892 sayılı sahanın 23.02.2006 tarih ve 1788 sayılı oluru ile ikiye bölünmesi uygun bulunmuş olup S:73632 sayılı saha için 169,3 ha alan için işletme ruhsatı, 41,25 ha alan için ise işletme izni verilmesi uygun bulunmuştur. S: 73632sayılı saha için 29.06.2001 tarihinden geçerli 10 yıl süreli işletme ruhsatı ve 16.03.2010 tarihinden geçerli 41,25 ha alan için işletme izni düzenlenmiştir. MİGEM'e verilen 20.06.2011 tarih ve 111228 sayılı dilekçe ekinde yer alan temdit işletme projesinde (700 m x 500 m 30 m = 10.500.00 m3) görünür mermer rezervinin olduğu, işletilebilir rezervin 10.500.00 m3 x %13 verim = 1.365.00 m3 olarak beyan edildiği Cevherin ekonomi rezervi ; 1.365.000 m3 x 220,00 TL/m3 = 300.300.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Ruhsat sahasının ekonomik ömrü, 3213 sayılı maden kanunun 24 maddesi gereği 60 yıl olarak alınmıştır. Temdit işletme projesinde toplam üretim maliyetinin 358.380,00 TL olarak beyan edildiği aynı projede yıllık üretimin 3.000,00 m3 olduğu da beyan edildiğinden 1 m3 mermerin birim fiyatı 358.380,00 TL / 3.000,00 m3= 119,46 TL/ m3 olarak hesaplanmıştır. Birim ( m3 blok mermerin) düşünülen üretim maliyeti (kiralama bedeli, nakliye, işçi ücreti, teknik nezaretçi ücreti v.s.) 119,46 TL/m3, görünür rezerv 1.365,000 m3 üretilecek rezervin üretim maliyeti 163.062.900,00 TL işletme ruhsat bedeli IV. Grup işletme ruhsat bedeli + Çevre uyum bedeli toplamı (Ruhtsat alanı 100 ha ? 500 ha olan ruhsatlar için) 30.000,00 TL 60 yılın sonunda üretilecek rezervin üretilerek bitirileceği varsayılarak, toplam 60 yıllık işletme ruhsat bedeli 30.000,00 TL/yıl x 60 yıl = 1.800.000,00 TL üretim maliyeti + tahakkuk edecek devlet hakları + işletme ruhsat bedeli = 176.874.900,00 TL üretilecek rezervin kıymeti-( üretim maliyeti + yatırım maliyeti+ tahakkuk edecek devlet hakları + işletme ruhsatı bedeli) - (%20 kurumlar vergisi) (300.300.000,00 TL ? 176.874.900,00 TL) - (%20) 60 yılın sonunda elde edilecek brüt parasal değer 63.365.100,00 TL elde edilecek gelir 60. yılın sonunda elde edileceğinden dolayı indirgeme oranın değerlendirmeye alınarak, 60 yılın sonunda elde edilecek brüt parasal değer / bileşik faiz çarpanı 63.365.100,00 TL / 73,92 = 857.211,85 TL bugünkü değeridir. GENİŞ BİLGİ DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Kıymeti : 857.211,85 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Maden İşleri Genel Müdürlüğünde tutulan sicildeki gibidir.

1. Satış Günü : 26/07/2016 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/08/2016 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Tokat İli Zile İlçesi Adalet Sarayı Önü -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Artırmaya istirak edeceklerin Maden Kanunu Madde 43 Amir hükmü uyarınca maden isletmesi hakkının iktisabı için aranan kanuni sartları haiz olması lazımdır talip bu sartları haiz bulundugunu bakanlıktan alacagı vesika ile ispat eder icra dairesi bu vesikayı ibraz etmis olan talipler arasında satısı yapar.
7- İş bu ilan tebliğ yapılmayan ilgililere tebliğ yerine kaimdir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/213 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/05/2016