Yazdır
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin işletmeciliği 3 yıllığına kiraya verilecektir

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037317
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : MERDİVENKÖY MAH. / MERDİVENKÖY
: 314
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSTANBUL 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merdivenköy Mevkii Dumlupınar Mah., Güney Yerleşke'de bulunan 314 m² kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNS PAFTA ADA PARSEL KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mevkii Dumlupınar Mah. Arsa 194 1270 12 314,00 3 (Üç) Yıl Güney Yerleşke Kantin İşletme Hakkını kullanmak üzere 216.000,00 6.480,00 23.08.2019 10:00


Madde 1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İstanbul ilinde bulunan mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Kira Şartnamesi satın alması zorunludur.

  1. Kira Şartnameleri ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke K Blok Zemin Kat (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

b. Teklifler, ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.
c. Kira Şartnamesi satış bedeli : 150,00 TL
Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.
Madde 4- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.
İhalelere Katılabilmek İçin;
a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde;
i- Geçici teminatı yatırmış olması,(Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı kanunun 27. maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir)
ii- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
iii- İsteklinin, İkametgâh Beyanının sunulması,
iv- İstekli adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişinin/kişilerin, noterlikçe tasdik edilmiş, istekli adına temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösterir vekâletname aslı veya fotokopisi ile imza sirkülerinin dosyasında sunulması,
v- İlgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
vi- Kira Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
vii- Kira Şartnamesinin satın alındığına daire belge örneğinin ihale dosyasında sunulması,
viii- Gerçek kişinin sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet sorgusundan alınan Adli Sicil Kaydı Belgesini ihale teklif dosyasında sunmaları,
viiii- İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması
b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde;
i- Noterlikçe tasdik edilmiş, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin yetkili olduğunu/olduklarını gösterir belge ve imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi,
ii- Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
iii- Geçici teminatı yatırmış olması,(Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı kanunun 27. maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir)
iv- Kira Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
v- Kira Şartnamesinin satın alındığına daire belge örneğinin ihale dosyasında sunulması,
vi-İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması
c) Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. Geçici teminatın nakit olarak ödenmesi halinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır. Bu yolla teminat yatıran istekliler dekontun aslını ihale dosyasına eklerler. Geçici teminat tutarı ihale edilecek taşınmaz bilgilerinin hizasında gösterilmiştir.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 4. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.
Madde 5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.