Yazdır
ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ortahisar Pazarkapı'da Belediye'ye ait 16 adet ofis-dükkan satılacaktır

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

İhale, 31.01.2019 tarihinde Perşembe günü, 15.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 100.00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyebileceği gibi, % 50 si peşin geri kalan kısmını her ay olmak üzere vade farksız 12 eşit taksitle de ödeyebilir.
Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, taşınmazı taksitle alan iştirakçi ise ayrıca taksitli satış sözleşmesi için binde 9.48 oranında damga vergisini peşin olarak ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
 5. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 31.01.2019 Perşembe günü 12:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

S. N Cinsi Blok Kat ve Bağ. Böl. Mahalle - Ada - Parsel Muhammen
Bedel ( TL)
Geçici İhale İhale
Teminat (TL) Tarihi Saati
1 DÜKKAN Zemin Kat 13 Nolu Pazarkapı mah. 107 Ada 52 Par. 59 590.000 17.700,00 31.01.2019 15:00
2 DEPOLU DÜK. A B+Z Kat 7 Nolu Pazarkapı mah. 3781 Ada 3 Par. 170 1.017.500 30,525,00 31.01.2019 15:05
3 KATLI DÜK. B B+Z+1+2 Kat 8 Nolu Pazarkapı mah. 3781 Ada 3 Par. 724 4.812.750 144.375,00 31.01.2019 15:10
4 OFİS 1Kat -1 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 39 234.000 7.020,00 31.01.2019 15:15
5 OFİS 1Kat -4 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 56 280.000 8.400,00 31.01.2019 15:20
6 OFİS 1 Kat -7 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 60 360.000 10.800,00 31.01.2019 15:25
7 OFİS 2 Kat -9 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 39 234.000 7.020,00 31.01.2019 15:30
8 OFİS 2 Kat -10 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 74 370.000 11.100,00 31.01.2019 15:35
9 OFİS 2 Kat -12Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 57 285.000 8.550,00 31.01.2019 15:40
10 OFİS 2 Kat -14 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 57 285.000 8.550,00 31.01.2019 15:40
11 OFİS 2 Kat -15 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 60 360.000 10.800,00 31.01.2019 15:45
12 OFİS 2 Kat -16 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 56 280.000 8.400,00 31.01.2019 15:50
13 KATLI DÜK. Z+1 Kat -17 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 414 5.891.000 176.730,00 31.01.2019 15:55
14 DÜKKAN 1.Bod Kat -31 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 259 1.165.500 34.965,00 31.01.2019 16:00
15 DÜKKAN 2 Kat -53 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 440 2.640.000 79.200,00 31.01.2019 16:05
16 DÜKKAN 3 Kat -54 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 440 2.200.000 66.000,00 31.01.2019 16:10