Yazdır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait Kemalpaşa Mahallesi 7086 Sokak No:8 Bornova/İZMİR adresindeki depo (kapalı alan: 20.040 m², açık alan:16.027 m², toplam alan:36.067 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.
Tahmin edilen bedeli :2.185.000,00-TL./Yıl (ikimilyonyüzseksenbeşbintürklirası)
Geçici Teminatı :65.550,00-TL. (1780 İcar)
Fiili Durumu :BOŞ

Yukarıda Tahmin Edilen Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 22.08.2019 Perşembe günü Saat:14.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İzmir) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünde (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 D:528 Konak İzmir) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 30,00 (otuz)-TL. bedel karşılığında temin edilebilir.İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 21.08.2019 Çarşamba günü en geç saat (16:00)’ya kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü’ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14.00’de Encümen de hazır bulunmaları gerekir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.

  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,

  3. Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,

  4. Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi’nin ibraz edilmesi,

  5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,

  6. Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,


Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.