Yazdır

T.C.
İNEGÖL İCRA DAİRESİ
2018/5178 TLMT.
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Karagöletler Mevkii 800 ada 213 parsel 2.kat 3 bağımsız bölüm sayılı işyeri nitelikli taşınmazdır.Borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Mahmudiye mahallesi sınırları içinde yer aldığı ve yine tapu kayıtlarında bilgisi verilen zemin kat ve normal 2 kattan ibaret toplam 3 katlı binanın taşınmaz üzerinde aynen mevcut olduğu görülmüş , kıymet takdirine konu olan 3 bağımsız bölüm nolu işyerinin bu binanın normal 2. katında yer aldığı tespitleri yapılmıştır.Taşınmazın mevcut durumu itibari ile halihazırda işyeri olarak kullanıldığı ve içinde makina ve diğer ekipman ve malzemelerin mevcut olduğu görülmüş,ruhsat bilgilerinde belirtilen 124m2 alan bilgisini sağladığı tespit edilmiştir.Taşınmazın bünyesinde yer aldığı yapının inşa edildiği tarih itibari ile dış cephe sıva boya gibi inşaatında kullanılan malzemelerin deforme olmakla birlikte gerek yapıda gerekse kıymet takdirine konu işyeri halihazır imalathane şeklinde kullanılması nedeni ile büyük bir onarım yada bakım giderinin bulunmadığı görülmüştür. görülmüştür.Taşınmaza 140.000-TL (Yüzkırkbin-TL) kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Mahmudiye Mahallesi İmar Sokak No:08/3 İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 124 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu : Var,1/1000 Ölçekli İnegöl Revizyon uyg İmar plan sınırları kapsamında olup Küçüksanayi sitesi alanı içindedir.Taşınmazın imarının paftalarda bitişik inşaat nizamındaHmax:9.50 olarak işr tespit edilmiştir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 03/05/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 500,00 TL katlarını tamamlayacak ve üzerinde olacak şekilde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5178 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.