Yazdır
KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kangal Belediyesi'ne ait park ve çay bahçeleri kiraya verilecektir

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984506
Şehir : Sivas / Kangal
Yayınlandığı Gazeteler

KANGAL GÜNDEM 23.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KANGAL BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALE İLANI
KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYEMİZE AİT PARKLAR VE ÇAY BAHÇELERİ KİRALANMASI İHALESİ.
1-İdarenin
a) adresi : KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) telefon ve faks numarası : 0346 457 10 98 – 0346 457 20 52
2-İhale konusu işin
    1. SULARBAŞI MAH. ŞEHİT ENES KOÇAK PARKI 24.000,00 TL+KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    2. KARŞIYAKA MAH . ŞEHİT MURAT İNCİ PARKI 24.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    3. ZAFER MAH . ŞEHİT ÜZEYİR GENÇDOĞMUŞ PARKI 54.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    4. KARANLIK KÖYÜ . KARANLIK KÖYÜ MİLLET BAHÇESİ 60.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3)Üç yıllığına kiraya verilecektir.

Kiralamalar ve ücretler 3(Üç) yıl üzerinden hesaplanmıştır.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer : KANGAL BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU.
b) usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü
c) İhale Tarihi ve Saati : 03/05/2019 Saat 10:00

d)talipli çıkmadığında 2 nci ihale 20/05/2019 Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
4.2- Nüfus cüzdan sureti,
4.3- İkametgâh ilmühaberi,
4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,
4.5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.
5- Kira süresi 3 yıldır.
6- Kira bedeli ihale bitiminden itibaren 10 gün içerisinde 1.yıl kirası peşin olarak ödenir. 1.yıl kirası sözleşmenin 1. Yılı dolduğunda 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
7- İhalede isteyen istediği miktarda İşletme için teklif verebilir. Kişi başı İşletme sınırlaması yoktur.
8-İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden ihaleye gireceği taşınmazın adresini belirterek her bir taşınmaz için ayrı olarak ihale tarihi saat 12:00‘ye kadar 150 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, ihale tarihinde Belediyemiz Encümeni Huzurunda sözlü olarak yapılacaktır.
10-İhaleye katılmak isteyen istekli katılacağı İşletmeyi belirterek muhammen bedelin % 10 üzerinden ihale tarihinde saat 09:30’a kadar geçici teminat yatırarak banka dekontunu ihaleden önce diğer istenen evraklarla ibraz edecektir.
10-İhale sonucu kira sözleşmesi imzalanacaktır.
11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Ahmet Kürşad APAYDIN
Kangal Belediye Başkanı