Yazdır

İHALE İLANI
KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYEMİZE AİT PARKLAR VE ÇAY BAHÇELERİ KİRALANMASI İHALESİ.
1-İdarenin
a) adresi : KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) telefon ve faks numarası : 0346 457 10 98 – 0346 457 20 52
2-İhale konusu işin
    1. SULARBAŞI MAH. ŞEHİT ENES KOÇAK PARKI 24.000,00 TL+KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    2. KARŞIYAKA MAH . ŞEHİT MURAT İNCİ PARKI 24.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    3. ZAFER MAH . ŞEHİT ÜZEYİR GENÇDOĞMUŞ PARKI 54.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    4. KARANLIK KÖYÜ . KARANLIK KÖYÜ MİLLET BAHÇESİ 60.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3)Üç yıllığına kiraya verilecektir.

Kiralamalar ve ücretler 3(Üç) yıl üzerinden hesaplanmıştır.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer : KANGAL BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU.
b) usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü
c) İhale Tarihi ve Saati : 03/05/2019 Saat 10:00

d)talipli çıkmadığında 2 nci ihale 20/05/2019 Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
4.2- Nüfus cüzdan sureti,
4.3- İkametgâh ilmühaberi,
4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,
4.5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.
5- Kira süresi 3 yıldır.
6- Kira bedeli ihale bitiminden itibaren 10 gün içerisinde 1.yıl kirası peşin olarak ödenir. 1.yıl kirası sözleşmenin 1. Yılı dolduğunda 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
7- İhalede isteyen istediği miktarda İşletme için teklif verebilir. Kişi başı İşletme sınırlaması yoktur.
8-İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden ihaleye gireceği taşınmazın adresini belirterek her bir taşınmaz için ayrı olarak ihale tarihi saat 12:00‘ye kadar 150 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, ihale tarihinde Belediyemiz Encümeni Huzurunda sözlü olarak yapılacaktır.
10-İhaleye katılmak isteyen istekli katılacağı İşletmeyi belirterek muhammen bedelin % 10 üzerinden ihale tarihinde saat 09:30’a kadar geçici teminat yatırarak banka dekontunu ihaleden önce diğer istenen evraklarla ibraz edecektir.
10-İhale sonucu kira sözleşmesi imzalanacaktır.
11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Ahmet Kürşad APAYDIN
Kangal Belediye Başkanı