Yazdır

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI


1 - İlçemiz Kavacık Subayevleri Mahallesinde imarın 33600 ada 2 nolu parseli üzerinde 282,00 / 17.580,00 m² arsanın, 282,00 m²’ lik yüzölçümü Belediyemize ait hissesi üzerine Lunapark kurulması ve işletilmesi üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 19.09.2019 Perşembe Günü saat 14.50’ de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel : İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 15.000,00 + K.D.V. TL/Ay dır.

4 - Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 16.200,00 TL dir. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

5-1. İhaleye iştirak dilekçesi.
5-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
5-3. İkametgah Belgesi.
5-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
5-5. Geçici teminat bedelinin Belediye veznesine ödendiğine dair makbuz.
5-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
5-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
5-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
5-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
5-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
5-11.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar :

a - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b - Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.