Yazdır

T.C.
POLATLI BELEDİYESİ
KİRALAMA İLANI

İhale
Konusu
İmar Durumu Depo Alanlarının Yüzölçümü Yıllık KDV Dahil M2 Birim Fiyatı (TL) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale
Tarihi
İhale Saati
Zafer Mahallesi 140325 ada 11 parselde bulunan iki adet deponun kiralama İhalesi E:0,65 Yençok:10.50 550,55 m² 25,00 13.763,75 450,00 27.08.2019 15:00
E:0,65 Yençok:10.50 538,11 m² 25,00 13.452,75 450,00 27.08.2019 15:05

1- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2-İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No: 20 Polatlı/ANKARA
4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak (ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair belge
e) Şartname alındı makbuzu,
f) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
h ) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
ı) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
Tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
j) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
Edilmiş yetki belgesi.
6- Şartname bedeli 100,00TL
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.