Yazdır

İLAN

KIRIKHAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Köyü/Mah. Cinsi Parseli Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Karataş Ev ve Müştemilatı 286 11.498,00 Tam İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan gözükmektedir. 2.100,00 630,00 08.05.2019
10:00


- Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
- İhale, Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek komisyon tarafından dosyasında mevcut şartname gereğince belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkhan Mal müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin geçici teminat makbuzu (Kırıkhan Mal müdürlüğü veya diğer Mal müdürlükleri, Muhasebe Müdürlüklerine yapılan ödeme karşılığında alınabilir) veya Banka Teminat mektubu (mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca ve bu kanun uyarınca yayınlanmış 2002/1 no.lu Devlet İhale genelgesinde belirtilen şartları taşıması ve banka teyit yazısının alınması gerekmektedir), nüfus cüzdan sureti (Noterden veya Nüfus Müdürlüğünden tasdikli) , ikametgâh senedi, tüzel kişilerde; sicile bağlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2013 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenlerin Noterden onaylı imza sirküleri
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.