Yazdır
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muratpaşa Belediyesi muhtelif gayrimenkullerin satışını yapacaktır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ermenek Mahallesinde bulunan 27 adet taşınmaz satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
MURATPAŞA/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4 Belediyemiz Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen Ermenek Mahallesinde bulunan 27 adet taşınmaz, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

S.NO ADA PARSEL CİNSİ Yüzölçümü
( m2 )

Muhammen BedeI (₺)

Geçici Teminat (₺)
TAŞINMAZLARIN İŞGAL DURUMLARI
1 9011 10 KONUT 537 214.800,00 6.500,00 KISMEN GECEKONDU İŞGALLİ
2 9012 10 KONUT 432 183.600,00 5.600,00 KISMEN GECEKONDU VE BAHÇE İŞGALLİ
3 9013 2 KONUT 464 185.600,00 5.600,00 MÜŞTEMİLAT İŞGALLİ
4 9013 4 KONUT 358 137.830,00 4.200,00 SUBASMAN VE BAHÇE KULLANIMI
5 9024 5 TİCARİ 372 446.400,00 13.400,00 KISMEN GECEKONDU İŞGALLİ
6 9035 3 KONUT 362 144.800,00 4.400,00 KISMEN GECEKONDU VE BAHÇE İŞGALLİ
7 10522 6 KONUT 438 197.100,00 6.000,00 BAHÇE KULLANIMI
8 10523 10 KONUT 382 171.900,00 5.200,00 KULLANIM YOLU VE BAHÇE İŞGALLİ
9 10523 13 KONUT 345 155.250,00 4.700,00 BAHÇE KULLANIMI
10 10524 3 KONUT 406 182.700,00 5.500,00 MÜŞTEMİLAT İŞGALLİ
11 10524 8 KONUT 678 305.100,00 9.200,00 KISMEN GECEKONDU VE SUBASMAN İŞGALLİ
12 10524 9 KONUT 418 188.100,00 5.700,00 SUBASMAN VE BAHÇE İŞGALLİ
13 10527 13 KONUT 426 204.480,00 6.200,00 KISMEN GECEKONDU VE BAHÇE İŞGALLİ
14 10560 10 KONUT 434 195.300,00 5.900,00 SUBASMAN VE BAHÇE İŞGALLİ
15 10564 12 KONUT 448 201.600,00 6.100,00 KISMEN YOL VE BAHÇE KULLANIMI
16 10565 5 KONUT 390 175.500,00 5.300,00 MÜŞTEMİLAT,SUBASMAN VE BAHÇE KULLANIMI
17 10570 10 KONUT 480 216.000,00 6.500,00 BAHÇE KULLANIMI
18 10589 4 KONUT 384 163.200,00 4.900,00 KISMEN GECEKONDU,KULANIM YOLU BAHÇE KULLANIMI
19 10600 3 KONUT 410 172.200,00 5.200,00 KISMEN GECEKONDU İŞGALLİ
20 10608 5 KONUT 321 141.240,00 4.300,00 KISMEN YIKILMIŞ BARAKA TARZI YAPI
21 10608 6 KONUT 339 149.160,00 4.500,00 KULLANIM YOLU VE BAHÇE İŞGALLİ
22 10608 13 KONUT 389 171.160,00 5.200,00 KULLANIM YOLU
23 10658 2 KONUT 441 176.400,00 5.300,00 KISMEN GECEKONDU VE BAHÇE KULLANIMI
24 10687 3 KONUT 276 110.400,00 3.400,00 MÜŞTEMİLAT İŞGALLİ
25 10692 2 KONUT 379 147.810,00 4.500,00 SUBASMAN VE BAHÇE KULLANIMI
26 10692 3 KONUT 398 155.220,00 4.700,00 SUBASMAN VE BAHÇE KULLANIMI
27 10692 5 KONUT 497 193.830,00 5.900,00 BAHÇE KULLANIMI

-İhale 03/09/2019 Salı günü saat 09:30’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir. (Mesai saatine bağlı kalınmayacaktır.)
-İhale Belediye Encümeni huzurunda Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4 Belediyemiz Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonunda yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150 TL bedel karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatını 02/09/2019 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4 Belediyemiz Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonunda hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR