Yazdır
ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Korkuteli'nde 11150 m2 tarla SGK'dan satılıktır

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11150 m2 tam hisse tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.



Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO : 206051207- 2019/37 SATIŞ DOSYASI İLİ: ANTALYA, KORKUTELİ
TAPU KAYDI : Antalya, Korkuteli İlçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 Parsel, 11.150,00 m2, TAM HİSSE TARLA
İMAR DURUMU : Antalya Korkuteli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli memurdan alınan şifahi bilgiye göre Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 nolu parsel 1/100.000 ölçekli nazım imar planında; Tarım alanında kalmaktadır. İmarsızdır. Belediyede taşınmaza ait herhangi bir dosya bulunmamaktadır. Taşınmazın konumu, Korkuteli Kadastro Müdürlüğü, Korkuteli Belediyesindeki imar paftası ve coğrafi bilgi sistemleri ile uyumludur.
YERİ : Kıymet takdirine konu taşınmaz Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 parsel adresinde yer alan tarladır. Taşınmazın bulunduğu Leylek Köyü, alt gelir grubunun ağırlıklı olarak tarım amaçlı kullandığı bir bölgedir. Bölge genelinde yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 51 km, ilçe merkezine yaklaşık 29 km uzaklıkta yer almaktadır. Parsel doğu yönden kadastral yola diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir.
ÖZELLİKLERİ : Kıymet takdirine konu taşınmaz Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 parsel adresinde yer alan tarladır. Taşınmazın yüzölçümü 11.150,00 m²’dir. Parsel düz bir topoğrafik yapıya sahip olmakla birlikte altyapı imkânları bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım imkânları zordur. Etrafında birçok boş ve ekili tarla bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Leylek Köyü, şehir merkezine oldukça uzak bir bölgedir. Araç ve yaya yoğunluğu çok düşük seviyededir.Taşınmazın arsası belli olmayan geometrik biçimde olup, kuzeyde, batıda ve güneyde komşu parseller ile doğuda ise kadastral yol ile çevrilidir. Hali hazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Tarla üzerinde buğday ekilidir. Tarlanın sınırları belirlenecek şekilde ekildiği tespit edilmiştir.
MUHAMMEN BEDELİ : 110.000,00 TL. (yüzonbinlira)
SATIŞ ŞARTLARI: 30.01.2020 tarihinde; Saat : 10.45-10.50 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 06.02.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur. ( 8.250,00 TL. )
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/37 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.