Yazdır
KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili Kiraz ilçesinde icradan kargir ev ve bahçe satılacaktır

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118787
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : YEŞİLDERE MAH. / KİRAZ
: 522
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES DOĞUŞ 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/185 talimat
Muhammen Bedeli
:
47,732 TL
Birinci Satış Günü
:
25.03.2020 10:15
İkinci Satış Günü
:
26.03.2020 10:15
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KİRAZ İCRA DAİRESİ
2019/185 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İzmir İl, Kiraz İlçe, 142 Ada, 4 Parsel, Yeşildere Mahalle, Porumlar Mevkii, Parsel alanı 522,34 m2 olup, tapu kaydına göre İki Kargir Ev ve Bahçe vasfındadır. Yerinde yaptığımız incelemede içerisinde taş yığma bir ev ve dam olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın güney yönünden yola bağlantılı olup diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir.Mesken nitelikli yapı 33,00m2 taban alanlıdır.Şevli bir arazi üzerinde taş malzemeden yığma tarzda tek katlı olarak imal edilmiştir. Subasman kotuna kadar taş malzeme ile yapılmış dolgu yüzey üzerine oturtulmuş yapı iki odadan oluşmaktadır. Tabanı toprak olan yapının çatısı mesken içerisinde çökmüş ve keşif tarihi itibarı ile kullanılmamakta idi. Mesken kısmm kullanılabilir duruma gelmesi için gerekli olan tadilat masrafı yapının yapı enkaz değerinden yüksek olduğu için yapı metruktür değer vermek doğru değildir.Yapının güney yönünde yapıya bitişik olarak oluşturulmuş sundurma 28,00m2 alan kapatmaktadır. Zemini toprak olan yapının ahşap dilmeler üzeri kiremit malzeme ile örtülüdür. Mesken vasıflı taş yığma yapının kuzey yönünde demir profil ayaklar üzeri oluşturulmuş demir profil maks sistemi ve üzeri galvanizli saç ile örtülü dam vasıflı yapı bulunmaktadır. 178,50m2 oturma alanına sahip yapının abanı doğal zemin yapısıdır. İçerisinde hayvan bağlama yerleri ve ara bölmeleri olan yapı keşif tarihi itibarı ile kullanılmakta idi. Elektrik ve su hattı imkânlarından faydalanan taşınmaz keşif tarihi itibariyle kullanılmamaktadır. Taşınmaz 1/1000 imar planı dışında, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Doğu Bölgesi l/25000 Nazım İmar Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır.
Kıymeti : 47.732,47 TL'dir. KDV Oranı : %18'dir.
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 26/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İzmir İl, Kiraz İlçe, 159 Ada, 1 Parsel, Yeşildere Mahalle, Sapadere Mevkii, Parsel alanı 1.044,05m2 olup, tapu kaydına göre İki Kargir Ev ve Tarla vasfındadır. Yerinde yaptığımız incelemede içerisinde yığma iki ev olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın güney yönünden yola bağlantılı olup diğer yönleri arazinin dağlık olmasından dolayı geçiş yoktur. Parsel içerisinde bulunan yapılardan doğu yönünde olan yapı diğerine göre daha eskidir ve taşınmaz sahibi tarafından kullanılmamaktadır. Bu yapının elektrik ve su hattı batı yönünde yeni yapılan yapıya nakil edilmiştir. Mesken nitelikli yapı 40,00m2 taban alanlıdır. Taş malzemeden yığma tarzda iki katlı olarak yapılmıştır. Zemin kat depo/ dam vasıflıdır. Tabanı topraktır. Keşif tarihi itibarı ile tavuk kümesi olarak kullanılmakta idi. Dışarıdan merdiven ile birinci kata ulaşılır. Küçük bir antre ve buraya bakan iki odadan oluşmaktadır. Kısmen tuğla kısmen kerpiç duvarlarla çevrili katın tabanı ahşaptır. Çatısı ahşap dilmeler üzeri kiremit malzeme ile örtülüdür. Yaklaşık iki metre batı yönünde diğerine göre daha yeni durumda olan tuğla malzemeden yığma tarzda imal edilmiş tek katlı yapı bulunmaktadır. Oturma alanı 60,00m2dir. Giriş kapısı, iç kapılar ve pencereler ahşap malzemeden, taban grobetondur. Yapının ahşap çatı üzeri kiremit ile örtülüdür. Üç oda,mutfak, tuvalet ve banyodan oluşan yapı keşif tarihi itibarı ile kullanılmakta idi. Elektrik ve içme suyu şebeke hattı imkânlarından faydalanan taşınmaz keşif tarihi itibariyle kullamlmaktadır.Taşınmaz 1/1000 imar planı dışında, Îzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Doğu Bölgesi l/25000Nazım İmar Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır. Taşınmazın içerisinde dikili olan çeşitli cins sayı ve yaşta meyve ağaçlarının olduğu ayrıca taşınmazın bir bölümünün ekili dikili olmadığı tespit edildi. Borçlunun hissesi 1/3 olup yalnız borçlu hissesi satılacaktır.Borçlu hissesine isabet eden Muhammen bedel: 22.223,83 TL'dir.KDV Oranı:%18'dir.
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 26/03/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İzmir İl, Kiraz İlçe, 162 Ada, 7 Parsel, Yeşildere Mahalle Sapadere Mevkii, Taşınmaz içerisinde Demir profil ayaklar üzeri profil makas sistemi ve üzeri galvanizli oluklu saç ile örtülmüş olan hayvan damı bulunmaktadır, toplamda 322,00m2 oturma alanına sahip yapının 216,00m2 lik kısmının zemini grobetondur, bu alanın birkısmı saman deposu olarak kullanılmaktadır.Diğer alanın tabanı topraktır. 32 hayvan için kilit sistemi bulunan yapı, keşif tarihi itibariyle kullanılmaktadır. Taşınmaz 1/1000 imar planı dışında, Îzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Doğu Bölgesi l/25000Nazım İmar Planına göre Tarım Arazisi vasfındadır. Tapu kaydına göreTarla vasfındadır. Yerinde yaptığımız incelemede içerisinde hayvan damı ve tarla olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın doğu yönünden yola bağlantılı olup diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir.Taşınmaz kumlu-tınlı- toprak yapısında organik maddeleri ve derinliği orta, tapoğrafyası yaklaşık %8 eğimli, 1. sınıf mutlak tarım arazisidir.Taşınmaz içerisinde sondaj sulama suyu bulunmayıp sulama dışarıdan temin edilmektedir.Keşif günü itibari ile taşınmazın içerisinde dikili olan çeşitli cins sayı ve yaşta meyve ağaçlarının olduğu ayrıca taşınmazın bir bölümünün ekili dikili olmadığı tespit edildi. Borçlu hissesi 1/3 olup yalnız borçlu hissesi satılacaktır. Borçlu hissesine isabet eden Muhammen bedel:53.819,46TL'dir.KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 26/03/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
Tüm taşınmazlar için satış yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarıncaKDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir. 8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/185 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.