Yazdır
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kapaklı Belediyesine ait tarım arazileri ve büfeler kiraya verilecektir

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet tarım arazisi, 2 adet büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4/6           adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan 9. Kat Toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ İLİ
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARIM ARAZİLERİ, SATIŞ BİRİMİ
BÜFELERİN KİRALAMA İLANI

.NO MAHALLE .ADA/PARSEL
MEVKİ
NİTELİĞİ İLK YIL MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE SAATİ İHALE TARİHİ İHALE
YERİ
1 İnönü - / 1998 41.500,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 6.185,00 TL
+ KDV
927,75TL 09:30 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
2 Karaağaç - / 1908 6.500,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 815,00 TL
+ KDV
122,25 TL 09:45 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
3 Karaağaç - / 2016 13.375,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 1.675,00 TL
+ KDV
251,25 TL 10:00 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
4 Karaağaç - / 2036 4.562,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 575,00 TL
+ KDV
86,25 TL 10:15 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
5 Yanıkağıl - / 249 50.375,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 5.745,00 TL
+ KDV
861,75 TL 10:30 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
6 Yanıkağıl - / 1768 5.000,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 570,00 TL
+ KDV
85,50 TL 10:45 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
7 Bahçeağıl - / 298 4.250,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 485,00 TL
+ KDV
72,75 TL 11:00 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
8 Bahçeağıl - / 1234 14.250,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 1.615,00 TL
+ KDV
242,25 TL 11:15 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
9 Karlı 125 / 2 56.055,71 TARLA-TARIM ARAZİSİ 6.400,00 TL
+ KDV
960,00 TL 11:30 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
10 Saray İlçesi
B.Yoncalı Mahallesi
- / 3036 100.006,00 m² TARLA-TARIM ARAZİSİ 11.510,00 TL
+ KDV
1.726,50 TL 11:45 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
11 Bahçeağıl - / 1555 1.750,00 TARLA-TARIM ARAZİSİ 200,00 TL
+ KDV
30,00 TL 13:30 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
12 Uzunhacı 112 / 80 3.560,63 TARLA-TARIM ARAZİSİ 400,00 TL
+ KDV
60,00 TL 13:45 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
13 Uzunhacı 134 / 220 1.839,01 TARLA-TARIM ARAZİSİ 230,00 TL
+ KDV
34,50 TL 14:00 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
14 Atatürk Yıldız Cad. ve Fatih Cad. kesişimin de yer alan Süleyman
Demirel
Parkındaki
Büfe ve Satış Birimi
Büfe
15,10 m²
(Büfe-
Satış Birimi)
13.020,00 TL
+ KDV
1.953 TL 14:15 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası
Satış
Birimi
15,10 m²
15 İsmetpaşa 38. Sok ve
63. Sok
arasında
kalan
Bülent
Ecevit
Parkındaki
Büfe
Büfe
19,15 m²
İŞ YERİ
(Büfe)
26.100,00 TL
+ KDV
3.915,00 TL 14:30 16.04.2020 Komisyon Toplantı Odası


1- Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait Tarım Arazileri ile Hüküm ve tasarrufu Belediyenize ait satış birimi ile büfeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecek olup, tarlalar tarım arazisi olarak tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.(Fiili Durumları Boştur.)
2- İhaleler yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan 9. Kat Toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.
4-Taşınmazların ilk yıl için tahmin edilen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları tabloda gösterilmiştir.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü ve saatinde aşağıda belirtilen belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

A. İsteklilerin Kanuni İkametgâh ilmühaberi,
B. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,
C. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi,
a) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,
D. İmza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
E. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi
F. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi ( ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi Noter tasdikli verilir ) ayrıca ortak girişimin bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığı ile imzalayacaklardır.
G. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ziraat Odası ya da İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 2020 yılında alınan Çiftçilik Belgesi (ÇKS Belgesi)
a) Gerçek kişi olması halinde; T.C. kimlik numarasını, ilgilisine göre ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre kayıtlı olduğu Ziraat Odası ya da İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 2020 yılında alınan Çiftçilik Belgesi (ÇKS Belgesi)
b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna ve tarım faaliyetine ilişkin belge
c) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) Kooperatif olası halinde İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ,
H. Kapaklı Belediye Başkanlığına vergi, resim, harç,vs. herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 2020 yılına ait alınmış yazı,
I.a) Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
b) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge ( bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
J. Şartnamede belirtilen geçici teminatın Belediye veznesine veya Belediyenin - KAPAKLI ŞUBESİ TR 68-0001-5001- 5800-7292-2904-23 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge
K. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve ekleri,
L. İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu
M. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair dilekçe.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesinin 1.fıkranın a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananın ihalesi fesih edilerek, yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir. Ayrıca Belediyeye vergi, resim, harç, kira bedeli gibi vesaire borcu bulunan gerçek veya tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin ortaklarının Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair yazı ibraz etmedikçe ihaleye iştirak edemezler. Buna rağmen ihaleye iştirakleri halinde ihale üzerlerine bırakılsa dahi iptal edilir.
7. İhaleye ilişkin Şartnameler ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir, Atatürk Mahallesi Süleyman DEMİREL parkında bulunan Büfe 15,10 m², Satış Birimi 15,10 m², İsmetpaşa Mahallesi Bülent ECEVİT parkında bulunan Büfe 19,15 m² için 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası), ve tarım arazileri için 100,00- TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
8. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.