Yazdır

T.C.
TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ortahisar Belediyesinin Mülkiyetinde veya Tasarrufu altında bulunan, Ortahisar ilçesi, Çağlayan mahallesi Yeni Devlet Karayolu caddesi adresinde 3063 Ada 8 ve 9 Parsel de tapuya kayıtlı, aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (artırım)Usulü ile ihale edilerek kiralaya verilecektir.

Ada Parsel

Cinsi

Adres

Aylık Muh.Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

3063Ada 8-9 Parsel

Terminal ve tarla

2.231,03

Çağlayan mah. Yeni Devlet Karayolu caddesi

1.000,00-TL+KDV

360,00-TL

07.06.2016

15:00

İhale, 07.06.2016 tarihinde Salı günü, 15:00 başlangıç saatinde Ortahisar Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 300,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Kiralama ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içinde ihalede belirlenecek olan kira bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu),
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu),
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 6. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstenilen belgeler, en geç 07.06.2016 Salı günü ihale saatinden Bir (1) saat öncesine kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.