Yazdır

İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü

Konya İl Şube Müdürlüğü - Karaman İl Şube Müdürlüğü

S.NO İHALENİN ADI MUAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ TL)
%3 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE YERİ
1- 1. PARTİ: Karaman ili Ermenek ilçesi Çamlıca Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 8 yaş ve üzeri Yaban Keçisi (Capra aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) kotasının avlatılması ihalesi 4,500.00 135.00 Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü 2. kat 203 nolu oda Toprak Sarnıç Mah. Meram Eski Yol No:1 42090 Meram/KONYA
2. PARTİ: Karaman ili Ermenek ilçesi Çamlıca Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 8 yaş ve üzeri Yaban Keçisi (Capra aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) kotasının avlatılması ihalesi 4,500.00 135.00
2- 1. PARTİ: Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalar ve Gidengelmez YHGS'nın Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalarda, 8 yaş ve üzeri 1 Adet Yaban Keçisi
10,500.00

315.00
2. PARTİ: Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalar ve Gidengelmez YHGS'nın Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalarda, 8 yaş ve üzeri 1 Adet Yaban Keçisi
10,500.00

315.00
3. PARTİ: Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalar ve Gidengelmez YHGS'nın Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalarda, 8 yaş ve üzeri 1 Adet Yaban Keçisi
10,500.00

315.00
3- 1. PARTİ: Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Sahasında yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi 65,000.00 1,950.00
2. PARTİ: Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Sahasında yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi 65,000.00 1,950.00
3. PARTİ: Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Sahasında yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi 65,000.00 1,950.00
4. PARTİ: Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Sahasında yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi 65,000.00 1,950.00


1-Yukarıda özellikleri 1. sırada belirtilen 2 adet yaban keçisi, 2. sırada belirtilen 3 adet yaban keçisi ve 3. sırada belirtilen 4 adet sağlam Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermaye Yönetmeliği 29/c maddesine göre Açık İhale Usulü (Açık Artırma) ile 20.06.2017 Salı günü 1. sırada bulunan ihale saat 11:00’ da 2. ve 3. sırada bulunan ihaleler ise saat 14:00’ da önce Yaban Keçisi sonrasında Anadolu Yaban Koyunu olmak üzere Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, DKMP mühendisler odasında (203 nolu oda) ayrı ayrı ihale edilecektir. 1.sıradaki Yaban Keçileri 1 adet olarak 2 parti halinde, 2. sıradaki Yaban Keçileri 1 adet olarak 3 parti halinde ve Anadolu Yaban Koyunları ise 1’er adet olarak 4 parti halinde ihale edilecektir.

2- 1. sıradaki ihale ile ilgili Şartname ve ekleri yukarıda belirtilen idare adresinde ücretsiz görülebilir ve http://bolge8.ormansu.gov.tr/ sitesinden bilgi edinilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve ihale dokümanı bedeli olan 300.00.-TL’ yi Karaman Şube Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası Karaman Merkez şubesindeki TR45 0001 0001 7757 3698 38-5001 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmaları, 2. ve 3. sıradaki ihale ile ilgili Şartname ve ekleri yukarıda belirtilen idare adresinde ücretsiz görülebilir ve http://bolge8.ormansu.gov.tr/ sitesinden bilgi edinilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve ihale dokümanı bedeli olan 300.00.-TL’ yi Konya İl Şube Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası Konya Merkez şubesindeki TR73 0001 0001 6857 3635 27-5001 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmaları zorunludur. Her parti ihale için ayrı ayrı doküman satın alınacaktır.

3-İhaleye iştirak edeceklerin %3 Geçici Teminatlarını teminat mektubu olarak verilecekse; Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Şube Müdürlüğü adına alınmış teminat mektubunu (2886 sayılı yasaya ve 27.maddesine uygun düzenlenmesi) yada yukarıda belirtilen hesaba yatırmaları.

4- İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
4.1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2- Kanuni ikametgah sahibi olmak,
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4.4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan isteklinin yönetmelik kapsamında Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır..

5- a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.

6- İmza sirküleri vermek:
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.(Ek-1)
c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

10- Yukarıda yazılı belgeler zarfa konulacaktır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne 1.sıradaki ihale için “Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Karaman İl Şube Müdürlüğü yaban keçisi ihale Komisyonu Başkanlığına” , 2 ve 3.sıradaki ihaleler için ise “Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Konya İl Şube Müdürlüğü yaban keçisi veya yaban koyunu kotaları ihale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

11- Zarf; 20.06.2017 Salı günü 1. sıradaki ihale için saat 11:00, 2. ve 3. sıradaki ihale için ise saat 14:00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlıklarına (Ek-3) deki örnek dilekçe ile teslim edilecektir.

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü
Konya İl Şube Müdürlüğü
Karaman İl Şube Müdürlüğü