Yazdır

T.C.İSTANBUL1. İFLAS DAİRESİ

2019/14 İFLAS
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR


MÜFLİS : İSTANBUL VATAN SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
A D R E S İ : Sıraselviler Cad.No:119/A Taksim /-İSTANBUL
SİCİL/VERGİ NO: 306722-4810041741
KARARI : İstanbul 3.Asliye Tic.Mahk.nin 13/06/2019günü saat:14,13'den itibaren2018/361 E. Sayılıdosyasındaniflasına karar verilmiştir.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISI YER- GÜN ve SAAT: 08 EkimSalı günü saat 10,00 daİstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 1.İflas Dairesi ( B1-2B05 ) kaleminde
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarıda belirtilen gün ve saatte İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 1.İflas Dairesi ( B1-2B05) kaleminde ilk toplantı yapılacağı,alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulanmağa hakları olduğu.
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıdabulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur .