Yazdır

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2019/12 İFLAS 07/08/2019

İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'nden;

ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI, ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR

MÜFLİS :ALİ NÜVİT VEYSOĞLU
T.C.Kimlik No : 12935278614
A D R E S İ : Gayrettepe Mah.Fikri Öneş Sk.Dış Kapı No:12 Beşiktaş/İST.
KARARI :İst.9 Asliye Tic.Mahk.nin 09/05/2019 gün günü saat: 15:24 ' dan itibaren 2016/718 E. Sayılı dosyasından iflasına karar verilmiştir.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISI YER- GÜN ve SAAT:05/09/2019 Perşembe günü Saat:11'de İstanbul Adliye Sarayı (Çağlayan) -İST. 1.İflas Müdürlüğüne ait odada (B3-2B16)
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); yukarıda belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
b- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
c- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
d- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî h akları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur . 05/08/2019