Yazdır

ADİ TASFİYE İLANI

KOZAN İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müflisin Hüviyeti ve İkameti ; SEĞMEN TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- KOZAN
İflasın Açıldığı Tarih ; 24.05.2019 günü saat 14:14
Dosya Numarası ; 2019/1 İflas.
Kozan 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2016/292 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Kozan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 3004 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı bulunan Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1-Müflis’den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’ si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 18.12.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Kozan İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.05.11.2019
(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikameteden alacaklılar için süre uzatılabilir.