Yazdır

İ L A N

T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/808 Esas

Davacı , ÇEKİÇKESEN TARIM ALET VE MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacıya iş bu karar tarihinden (04/01/2019) başlayarak (bir) yıl kesin mühlet verilmesine,
Alacakların tutarı ve alacaklı sayısı göz önüne alındığında, alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığına,

Kesin mühlet içerisinde geçici komiser MUSTAFA ÖZTÜRK'ün görevine devam etmesine,
Kesin mühletin sonuçlarına ilişkin İİK 294. maddesinin uygulanmasına, ayrıca tüm ihtiyati tedbirlerin devamına

İİK.nun 289. Maddesi uyarınca mühlet içerisinde borçlu aleyhine İİK.nun 206. Maddesinin 1. fıkrasında yazılı alacaklar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere takip yapılmamasına, evvel yapılan takiplerin durdurulmasına, davacı aleyhine ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına, kesin mühlet sırasında taşınır ve taşınmaz rehniyle rehnedilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan veya yapılacak takipler de muhafaza tedbiri alınmamasına ve mühlet süresince rehinli malların satışının durdurulmasına, rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işletilmesinin mühlet süresince durdurulmasına karar verildiği,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.07/01/2019