Yazdır

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı – Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/357745
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti;
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune alınması ve analizlerinin yapılması işidir.
Pancar Analiz Laboratuarında; 30 kişi (her vardiyada 9+1 ekip başı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında; 17 kişi (her vardiyada 4+1 ekip başı) üç vardiya halinde; 2 kişi ise gündüz vardiyasında kampanya süresince olmak üzere Toplam 47 kişi çalıştırılacaktır.
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi - Pancar Analiz Laboratuvarı : 30 Kişi (± %20 toleranslı 100 gün)
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı : 17 Kişi (± %20 toleranslı 100 gün)
3-İhalenin
a) yapılacağı yer Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 20.08.2019, Saat:14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.