Yazdır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız Pancar Kuyruğu ve Yaş Pancar Posası Satışları İçin Personel Çalıştırılması İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/374226
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı :21 Kişi ile 2019-2020 kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından çiftçilere dağıtılacak olan istihkak küspenin bir düzen içinde dağıtımı, pancar kuyruğunun ve istihkak fazlası küspenin belli bir nizam içinde satışı, pancar nizamiyede bekleyen araçların şikâyete mahal vermeden intizam içinde sıralanması, pancar kuyruğu ve istihkak fazlası küspenin satışından elde edilen tahsilatın veznemize gün içinde teslimatı, tartım yapılan kantarların günlük temizliğinin yapılması işleridir.
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi :100 gün boyunca (±%25) toleranslı.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 23.08.2019, Saat:14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.