Yazdır
ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Meydan hizmeti satın alınacaktır

ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040061
Şehir : Konya / Ilgın
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/393341 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 442.665 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma ve  düzeltme işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi.  (Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balastının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede biriken atıkların toplanması ve kireç cürufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kazan dairesinde yakılacak kömürün taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür cürufu – kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taş tutucu atıklarının taşınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), Seyyar/sabit otomatik boşaltma toprağı, Tumba temizliği – düzeltme ve Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine getirilmesi)
İşin Yapılacağı Yer
:
Ilgın Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları merkez ve taşra teşkilatının her türlü kaynaktan karşılanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

İhalenin İlanı:
"Madde 16 - İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Merkezde Resmi Gazetede, taşra teşkilatında ise Resmi Gazeteye ilave olarak gerekli görülmesi halinde mahalli bir gazetede de ilan edilir.
Yarar umulduğu takdirde internet, Belediye yayın araçları, ilan tahtası ve benzeri gibi diğer ilan usullerine başvurulur.
Ayrıca ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.
Gazete ilanları,
a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce,
b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi gün önce,
ilan edilerek duyurulur.
Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ihale süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.
Gazete ilan limitleri her yıl Merkezce tespit edilerek duyurulur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Meydan Hizmeti Satın Alınacaktır

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü


2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/393341
1-İdarenin
a) adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 442.665 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma ve düzeltme işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. (Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balastının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede biriken atıkların toplanması ve kireç cürufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kazan dairesinde yakılacak kömürün taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür cürufu – kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taş tutucu atıklarının taşınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), Seyyar/sabit otomatik boşaltma toprağı, Tumba temizliği – düzeltme ve Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine getirilmesi)
b) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2019/2020 Rafineri Kampanyası sonuna kadardır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) tarihi ve saati : 29/08/2019 Perşembe günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar
7.1.İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.