Yazdır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANI

Kastamonu Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şekerpancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/363261
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : 63 personelle Fabrika Merkez, Devrekani ve Taşköprü Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya süresince üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk edilmesi ile sevk edilen pancarların merkez kantarında tesellüm edilmesi işi.
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası ve ziraat bölge şefliklerine bağlı pancar alım merkezleri.
c) işin süresi : Merkez Bölge 100 gün, Taşköprü ve Devrekani Bölge 90 gün süreli
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 22.08.2019, Saat:14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.