Yazdır

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI VE/VEYA GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI VE/VEYA GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/388074

1-İdarenin

a) Adresi : HASANEFENDI MAH. GENÇLIK CAD. 16 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562128744
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 70.601 Kilogram Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolama Ve Bertarafı Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarı), Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi (Germencik Entegre Devlet Hastanesi), Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi (Karacasu Devlet Hastanesi), Çine Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi, Aydın ADSM, Nazilli ADSM, Söke ADSM, Köşk Devlet Hastanesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi, Yenipazar Devlet Hastanesi, Buharkent Devlet Hastanesi, Kuyucak Devlet Hastanesi, Koçarlı Devlet Hastanesi, Karpuzlu Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi (Hasan Efendi Mah. Hastane Cad No: 2 Kat: 3 AYDIN)
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekli firma, aşağıda sıralanan lisanslara sahip olmalı ve teklif dosyasında; aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretini sunmalıdır: a. İstekli firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş olan Çevre İzin ve Lisans Belgesine (Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Ara Depolama/Tehlikeli Atık Düzenli Depolama/Atık Yakma ve Beraber Yakma/Tehlikeli Atık Bertarafı) sahip olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür. b. İstekli firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür. c. İstekli ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu “Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodlarını” gösteren belgeyi hale dosyasında sunacaktır. d. Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden; tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür. Kendi araçları yok ise bu konuda lisans almış firma ile yapmış olduğu sözleşmeleri ihale dosyasına koymalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi (Hasan Efendi Mah. Hastane Cad No: 2 Kat: 3 AYDIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.