Yazdır

TORBALANMIŞ KÖMÜR YÜKLEME BOŞALTMA VE DAĞITIM İŞİ

VAN İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

TORBALANMIŞ KÖMÜR YÜKLEME BOŞALTMA VE DAĞITIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/245432

1-İdarenin
a) Adı : VAN İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
b) Adresi

2-İhale konusu hizmet alımı

: BAHÇIVAN MAHALLESİ SIHKE CADDESİ NO: 121 İPEKYOLU/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322158081 - 4322153888
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : TORBALANMIŞ KÖMÜR YÜKLEME BOŞALTMA VE DAĞITIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 26.000 AİLEYE TOPLAM 26.000 TON KÖMÜR DAĞITIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : VAN İLİ TREN GARINDAN YÜKLENECEK OLAN TOPLAM 26.000 TON KÖMÜRÜN İPEKYOLU İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İKAMET EDEN HER AİLE İÇİN 1.000 KG OLMAK ÜZERE TOPLAM 26.000 AİLENİN ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 104(yüz dört) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.06.2019 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi No: 121 İpekyolu/VAN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İhaleye iştirak edecek isteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden K1 ve/veya R1 belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir. Taşıma yetki belgesi olmayan firma /kişi ihaleye katılamaz. İhale esnasında bu yetki belgeleri ihale dosyasında olacaktır.
KI ve/veya RI belgesi olan ve Yeterli miktarda kamyon/kamyoneti olmayıp, kiralayarak temin edecek olanlar , ihale üzerinde kalması halinde, taşıma işlerini K1ve/veya RI yetki belgesine sahip araçları kiralayarak yaptırabileceklerdir sözleşme imzalamadan önce kullanacakları kamyon/kamyonetleri kiralayarak, kira sözleşmelerini, sözleşme imzalamadan idareye ibraz etmek zorundadır. Yüklenici, işin ifasında kullanacağı kamyon/kamyonetlerin ve diğer araçların bilgilerini (ruhsat aslını idareye ibraz ederek suretinin idarece alınması veya aslının aynıdır noter onaylı suretlerini, ayrıca kiralık ise kira sözleşmesini) sözleşme imzalamadan önce idareye ibraz edecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü yük taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.