Yazdır
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıkları toplama, taşınma ve ayrıştırma hizmeti kiraya verilecektir

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Abalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması-Taşınması ve Ayrıştırılması İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya/Döşemealtı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

  1. Aşağıda dökümü yazılı olan; Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması-Taşınması ve Ayrıştırılması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü yapılması işi 12/09/2019 Perşembe günü saat 15:00 ‘da ihaleye çıkılacaktır.
  2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

2.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
2.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
2.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
2.1.5. Ambalaj Atığı Toplama-Taşıma ve Ayrıştırma Konusunda “Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İhalenin yapıldığı yılda güncel olan)” üst yazısı ile birlikte,
2.1.6. Kanunu ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
2.1.7. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler
2.1.8. Atık toplama aracı ve işletmede kullanılacak araçları bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi
2.1.9. Teknik personel bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi
2.1.10. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantıları olmadığına dair taahhütname verecektir.
3. İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ/Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılmak için İhale Şartnamesinin satın alınması zorunludur.
4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Telgraf yada fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İhalenin muhammen bedeli yıllık 82.200,00 TL + KDV (seksen iki bin iki yüz türk lirası) olup, istekliler geçici teminat olan 7.398,00 TL (yedi bin üç yüz doksan sekiz türk lirası) geçici teminat bedelini ödeyerek ihaleye katılım sağlayabilirler.
6. Bu işe ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.
7. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların ihale günü sorun yaşamamaları adına hazırladıkları evrakları en az 1 gün önceden ihaleyi yapacak birime kontrol ettirmeleri gerekmektedir.
8. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.