Yazdır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İstanbul'da banka şubesi alanları kiraya verilecektir

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÜNİVERSİTEMİZ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1- İhale konusu işin adı: Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, Banka Şubesi Alanı olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ile kiralanacaktır. Söz konusu kiralama işi ihalesi 01.07.2019 Pazartesi günü, aşağıdaki tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul adresinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
1.2- Kiraya verilecek taşınmazlara ait bilgiler:
1.2.1- Taşınmaz Banka Şube Alanı
SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER Ada No / Parsel No YÜZÖLÇÜMÜ M2 SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ÜÇ YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 2116/182 188,09 m2 Kira şartnamesi ekindeki A blok banka şubesi alanı vaziyet planı 75.600,00 ₺ 2.520.000,00 ₺ 840.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ 01.07.2019 10:00
2 İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 2116/182 188,09 m2 Kira şartnamesi ekindeki B blok banka şubesi alanı vaziyet planı 75.600,00 ₺ 2.520.000,00 ₺ 840.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ 01.07.2019 11:00
3 İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 2116/182 154,24 m2 Kira şartnamesi ekindeki C blok banka şubesi alanı vaziyet planı 64.800,00 ₺ 2.160.000,00 ₺ 720.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 01.07.2019 12:00
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul
2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İÜ-C İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İstanbul
2.2.2- İdarenin adresi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul
2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası: 2124040740 - 2124040701
2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi: iuc.imid@istanbul.edu.tr
2.2.5- İhale dokümanının satış bedeli: 100,00 (Yüz) TL.dir.
2.2.6- İstekliler, ihale dokümanının 100,00 (Yüz) TL satış bedelini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16 IBAN nolu hesabına yatıracaklardır.
MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.2.3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki;
3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16 IBAN numaralı hesabına vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen banka dekontunun aslı,
3.3.2- Diğer şartlarda ise; belirtilen değerli kâğıtların teklif zarfı içerisinde,
3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,
3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,
3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların veya ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmek,
3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,
3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek
3.9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3.10- İhaleye; İhale Şartnamesi satın alanlar, taşınmaz kira sözleşmesi taslağının ve şartnamenin her sayfasını imzalayıp İdareye teslim eder, tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş olur.
3.11- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.
3.12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
İLAN OLUNUR.