Yazdır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÜNİVERSİTEMİZ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1- İhale konusu işin adı: Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, Banka Şubesi Alanı olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ile kiralanacaktır. Söz konusu kiralama işi ihalesi 01.07.2019 Pazartesi günü, aşağıdaki tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul adresinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
1.2- Kiraya verilecek taşınmazlara ait bilgiler:
1.2.1- Taşınmaz Banka Şube Alanı
SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER Ada No / Parsel No YÜZÖLÇÜMÜ M2 SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ÜÇ YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 2116/182 188,09 m2 Kira şartnamesi ekindeki A blok banka şubesi alanı vaziyet planı 75.600,00 ₺ 2.520.000,00 ₺ 840.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ 01.07.2019 10:00
2 İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 2116/182 188,09 m2 Kira şartnamesi ekindeki B blok banka şubesi alanı vaziyet planı 75.600,00 ₺ 2.520.000,00 ₺ 840.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ 01.07.2019 11:00
3 İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi 2116/182 154,24 m2 Kira şartnamesi ekindeki C blok banka şubesi alanı vaziyet planı 64.800,00 ₺ 2.160.000,00 ₺ 720.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 01.07.2019 12:00
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul
2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İÜ-C İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İstanbul
2.2.2- İdarenin adresi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul
2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası: 2124040740 - 2124040701
2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi: iuc.imid@istanbul.edu.tr
2.2.5- İhale dokümanının satış bedeli: 100,00 (Yüz) TL.dir.
2.2.6- İstekliler, ihale dokümanının 100,00 (Yüz) TL satış bedelini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16 IBAN nolu hesabına yatıracaklardır.
MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.2.3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki;
3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16 IBAN numaralı hesabına vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen banka dekontunun aslı,
3.3.2- Diğer şartlarda ise; belirtilen değerli kâğıtların teklif zarfı içerisinde,
3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,
3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,
3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların veya ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmek,
3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,
3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek
3.9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3.10- İhaleye; İhale Şartnamesi satın alanlar, taşınmaz kira sözleşmesi taslağının ve şartnamenin her sayfasını imzalayıp İdareye teslim eder, tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş olur.
3.11- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.
3.12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
İLAN OLUNUR.