Yazdır
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tıbbi atıkların toplama işi kiraya verilecektir

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01104973
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 23.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığı tarafından tıbbi atıkların toplanması işi kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATAY Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:3
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9 ilçe (Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) sınırları içerisinde bulunan ve 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-1’de yer alan sağlık kuruluşlarının faaliyeti sonucu oluşan tıbbi atıkların ilgili yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve taşınması (yeterli kapasiteye sahip lisanslı sterilizasyon tesisine sterilize ve bertaraf edilmek üzere) hakkının kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklif ihale usulü sureti ile Ek fıkra: 25/1/2007-5577/1 md. uyarınca (kapalı teklif usulü ile artırma ihalesi) ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi : HATAY Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:4
b) Telefon ve faks numarası: Tlf: 0 (326) 214 91 90 - Fax: 0 (326) 214 91 99
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : HATAY Büyükşehir Belediyesi 9 ilçe (Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) sınırları içerisinde bulunan ve 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-1’de yer alan sağlık kuruluşlarının faaliyeti sonucu oluşan tıbbi atıkların ilgili yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak 3 (üç) yıl süresince en az 1 (bir) tanesi yüklenicinin kendi malı olan en az 2 (iki) lisanslı araçla toplanması ve taşınması (yeterli kapasiteye sahip lisanslı sterilizasyon tesisine sterilize ve bertaraf edilmek üzere) hakkının kiralanması işi.
b)Yapılacağı yer : HATAY Büyükşehir Belediyesi 9 ilçe (Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) sınırları içerisindeki tıbbi atıklar toplanıp, yeterli kapasiteye sahip sterilizasyon tesisinde sterilize ve bertaraf edilmek üzere taşınacaktır.
c) Süresi : 3 yıl
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : HATAY Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:3
b) Tarihi ve saati : 07 Ocak 2020 Salı Günü, Saat: 15:00

4 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
4.1) Tebligat için kanuni ikametgah bildirimi (Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorunludur)

 1. Gerçek kişi olması halinde, ikametgah belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  4.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin ilan edildiği yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odasına veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge,

4.3) TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası Bildirimi

 1. Gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarasını gösterir nüfus kayıt örneği ve noter onaylı nüfus cüzdan fotokopisi

 2. Tüzel kişi olması halinde vergi numarasını gösterir belge
  4.4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Ticaret Sicil Gazetesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

  2. İhale ilan tarihinden sonra alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

  3. İhale ilan tarihinden sonra Hatay Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

  4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin
   4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, .4.6 ve 4.7 ‘deki belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir.

  5. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları

  6. dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

  7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
   vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

  8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

  9. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
   belgeleri,

  10. İhale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

  11. Son 5 (beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
   bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  12. Yüklenicinin teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi
   veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren bankalardan alınacak belgelerin verilmesi gereklidir.

  13. İstekli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya taşra teşkilatından alınmış olan toplama ve
   taşıma araçlarına ilişkin lisans belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır.

  14. İstekliler tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartname

  15. İhale evraklarında belirtilen sayı ve özelliklerdeki toplama ve taşıma araçlarını (en az 1 (bir) tanesi kendi
   malı olan en az 2 (iki) lisanslı araç) sözleşme süresi boyunca iş başında bulunduracağına dair noter onaylı makine, ekipman ve araç taahhütnamesi,

  16. 2886 sayılı kanuna göre Hatay Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlarca yasaklı olmadığına
   dair beyanname,

  17. Dosya satın alındığına dair makbuz,

Yukarıda sayılan belgelerin, aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘’ ibraz edilenin aynıdır’’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilecektir. Kurumlardan alınacak belgelerin güncel tarihli olması gerekmektedir.
İstekliler, belgelerin aslı yerine dosya teslim tarihinden önce idare tarafından görülerek ‘’ aslı idarece görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
5 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek iş kapsamında; tıbbi atık sterilizasyon tesisi yapmış olmak, tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf tesisi işletmiş veya işletiyor olmak.
6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda görülebilir ve 1000 (bin) TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:4 Kat 3 Antakya/HATAY” (Hatay Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Encümen Kalemine) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Herhangi bir gecikmeden idare sorumlu tutulamaz.
8 - İşin tahmin edilen bedeli HATAY Büyükşehir Belediyesi 9 ilçe (Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) sınırları dahilinde yer alan ilçelerden, 2019 yılı tahmini toplama/taşıma, sterilizasyon ve bertarafı yapılacak tıbbi atık miktarı yaklaşık günde 3.800 (üçbinsekizyüz) kg/gün, yıllık ise 1.387.000 (birmilyonüçyüzseksenyedibin) kg/yıl’ dır.

İşin süresi olan 3 (üç) yıllık tahmini toplam tıbbi atık miktarı 4.161.000 (dörtmilyonyüzaltmışbirbin) kg’dır.
2019 yılı tıbbi atık toplama/taşıma, sterilizasyon ve bertaraf bedeli Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile (KDV hariç) 2,94 TL/Kg’dır. 2019 yılı tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf bedel oranı % 40 (1,18 TL) olduğundan, toplama ve taşıma üzerinden yapılacak ihalenin muhammen bedeli % 60’lık (1,76 TL) oran üzerinden hesaplanmıştır. Bu iş için tahmin edilen 3(üç) yıllık toplam muhammen bedel [(1,76 TL*4.161.000 =7.323.360,00)*(%25)=1.830.840,00 TL] KDV hariç 1.830.840,00 (birmilyonsekizyüzotuzbinsekizyüzkırktürklirası)TL olup %3’lük geçici teminat bedeli 54.925,20 (ellidörtbindokuzyüzyirmibeşlirayirmikuruş) TL’dir.

- Artırım %25 ‘den başlayacaktır.
- İhale en yüksek payı veren istekli üzerinde kalacaktır.
- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.00’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.