Yazdır
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

42 Kalem tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00960685
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 10.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/89846
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42 Kalem tıbbi sarf malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
İlan Metni

MUHTELİF MALZEMELER ALIMI İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Muhtelif malzemeler alımı ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/89846

1-İdarenin
a) Adresi : Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 Kalem tıbbi sarf malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deposu Adres: Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Teslimatlar; hastane tarafından ihtiyaç doğrultusunda (peyderpey ya da tek seferde) sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10(on) takvim günü içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS/TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS/TİTUBB sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS/UBB kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB kaydı verilmelidir.
3- Ürün set olarak isteniyorsa sete ait ÜTS/UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da ÜTS/UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların ÜTS/UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhalede SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin ÜTS/TİTUBB kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır. Teklif edilen ürünlerin firma tarafından beyan edilen SUT kodlarında yanlışlık olması durumunda (SGK tarafından yapılan kontrollerde yanlış eşleşme olduğu anlaşılması v.b. gibi durumlarda) aradaki fark firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
5,6 numaralı kalemler için teklif verecek firmalar ürünün en az 2 yıl garantili olduğuna dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

7 numaralı kalem için teklif verecek firmalar ürünle ilgili şişirmek için uygun bir pompa vereceğine dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

14 numaralı kalem için teklif verecek firmalar setlerle birlikte 1 adet holder verileceğine dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

27 numaralı kalem için teklif verecek firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin markalarını ihale dosyasında beyan edeceklerdir.

27 numaralı kalem için teklif verecek firmalar uhdesinde kaldığı takdirde teklif etmiş olduğu marka ve seri numaralı aletlerin ilgili fabrika tarafından üretildiğine ve bu fabrika garantisinde olduğuna dair belgenin fabrikadan alınmış aslını ürün teslimatı sırasında vereceğine dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

27 numaralı kalem için teklif verecek firmalar imalatçı firmadan veya ithalatçı firmadan alınan; ihaleye katılan firmanın teslim edeceği ürünlerin orjinal olduğuna dair yazılı olarak taahhüt belgesini ve teslimattan sonra kullanım esnasında bozuk, hatalı veya kullanımı kolay olmayan aletlerin yenisi ile değiştirileceğini kabul ettiğine dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

27 numaralı kalem için teklif verecek firmalar ürünün en az 2 yıl garantili olduğuna dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

27 numaralı kalem için teklif verecek firmalar ithalatçı/üretici firmanın veya ihaleye giren bayinin cerrahi aletlere yönelik TS 13011'e göre alınmış TSE hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

28,29,30 numaralı kalemler için teklif verecek firmalar ürün raf ömrünün depoya giriş tarihinden itibaren en az 12 ay olduğu ve miadı dolmadan 3 ay önce deponun isteği ile uzun miadlısı ile değiştirileceğine dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

31 numaralı kalem için teklif verecek firmalar cerrahi traş uçlarının kullanılması için gerekli olan 5 adet cerrahi traş makinesini sarflarla birilikte kullanılmak üzere hastaneye kullanıma bırakacağına dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

34 numaralı kalem için teklif verecek firmalar ürünün ömrünün en az 2 yıl olduğuna dair taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

- NUMUNE: İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde ihale kalem listesinde yer alan herhangi bir kalem/kalemler için numune talebinde bulunulabilecektir. Numune talebi idare tarafından yazıyla talep edilebilecek olup, yazının tebliğini takip eden günden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde istekli tarafından numune/numuneler ürünün orijinal ambalajında ve 2 nüsha düzenlenecek tutanak ile ilgiliye teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde numune tesliminde bulunmayan isteklilerin ilgili kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.