Yazdır

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 50 KALEM NİTELİKLİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/558691
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:86/A MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi : corum.ism@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 2020 YILI ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 50 KALEM NİTELİKLİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : 1-Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi 2-Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3-Alaca Devlet Hastanesi 4-İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 5-Osmancık Devlet Hastanesi 6-Sungurlu Devlet Hastanesi 7-Kargı Devlet Hastanesi 8-Bayat Devlet Hastanesi 9-Mecitözü Devlet Hastanesi 10- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 11-Halk Sağlığı Başkanlığı
c)Teslim tarihi : 1-Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 31/12/2020 tarihine kadar 60 günlük (2 aylık ) stoklarda yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 12 aydır.İşe başlama tarihi 01.01.2020 dir. iş bitirme tarihi 31/12/2020 tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin yazılı isteğine göre (60 günlük (2 aylık ) stoklarda yapılan talepler doğrultusunda) verilen siparişe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacına göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alınabilir.3-Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda ilgili hastanelere teslim edilecek, her kuruma ayrı fatura kesilecek ve faturalarda tıbbi malzemelerin SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ) kodları mutlaka belirtilecektir. Her hastane muayene kabul işlemlerini kendisi yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No:86/A ÇORUM)
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Sağlık Bakanlığının 27.10.2010 tarih B100TSH.010.00.03-112.03 sayılı yazısına istinaden biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığından üretim veya ithalat ruhsatı olmalıdır. Dezenfektanlar için Biyosidal Ürün Ruhsatı olacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)-İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir Barkod numaraları, marka, ambalaj şekli ve ambalajdaki miktarlarını Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde belirteceklerdir. b)-Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır. c)-Aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB`a kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. d)TITUBB kayıt zorunluluğu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. e)- a,b,c,d maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ve/veya Taahhütnamesini teklifle birlikte sunulacaktır.
2- Numuneler ihale sonrası belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu konu ile ilgili firmalara yazılı olarak veya EKAP üzerinden bildirim yapılacaktır. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir aynı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. İhale sonrasında talep edildiği halde numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Numulerin üzerinde sıra no,marka, model firma isim ve iletişim bilgileri mutlaka yazılı olacaktır.Numuneler kapalı poşet veya kutularda teslim edilecektir.
4-Numunelerin değerlendirilmesi sırasında numunelerin zarar görmesi durumunda yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.