Yazdır

İLAN
GELİBOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIGI
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR.
İhale Kayıt Numarası: 2019/501316

1-İdarenin
a)Adresi: CAMİKEBİR MAH. HÜKIÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b)Telefon ve faks numarası: 2865661001 - 2865662825
c)Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı: EURO DİZEL MOTORİN 220.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 13.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: POMPA BAŞINDA BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA TESLİMAT YAPILACAKTIR. GEREKLİ DURUMLARDA ARACIN İSTASYONA GELMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMLARDA AKARYAKIT TANKERİ İLE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi: 01.01.2020 -31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA AKARYAKIT ALINACAKTIR.

3- İhalenin
Yapılacağı yer: GELİBOLU BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
Tarihi ve saati: 06.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli bir ''AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞU'' ise; EPDK tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
B) İstekli bir ''AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ'' ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş 'akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
C) istekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi
D) isteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini teklif sunacak istekliler yukarıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
ALINACAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TS VEYA EN STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
A) İstekli bir ''AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU'' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
B) İstekli bir ''AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ'' ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
C) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini
D) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini
teklif sunacak isteklilerin yukarıdaki belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLAN OLUNUR.