Yazdır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


İÜ-C İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA


İÜ-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bağlı Birimlerin Kullandığı Araçlar için Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi İle Akaryakıt Alımı ve Jeneratör Yakıt Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/638752

1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ AVCILAR YERLEŞKESİ 34320 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124040740 - 2124040740
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.imid@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 4.000 Litre Motorin (Jeneratör) 5.000 Litre Motorin (Diğer) 40.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici, Motorin (Diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için bedelsiz olarak İdarenin bildireceği araçlara takılacak olan Taşıt Tanıma Sistemi ile bu iş kapsamında hizmet verecek olan TÜRKİYE genelindeki bayisi olduğu akaryakıt istasyonları aracılığıyla sözleşme süresince ihtiyaca binaen muhtelif miktarlarda akaryakıt alımını araç depolarına, motorin için ise İdarenin yerleşkelerindeki mevcut veya yeni oluşabilecek hizmet binalarında bulunan jeneratör, yakıt tankı, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebine müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : 06.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında araçların günlük ihtiyaçlarına göre yüklenicinin anlaşmalı istasyonlarında bulunan pompalarından teslimat yapılacaktır. Jeneratörlere Yakıt Alımı için idarenin talebi doğrultusunda istenilen miktar ve zamanda dökme olarak teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlük Binası Konferans Salonu Avcılar Yerleşkesi Avcılar - İstanbul
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi.
b) İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini.
c) İstekliye EPDK dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu bayilik belgesini.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.