Yazdır

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/385315
1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Terfiler ve Kuyular Biriminde Kullanılmak Üzere 39 Kalem ,214 Adet Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GASKİ Genel Müdürlüğü 25 Aralık İşletme Tesisleri Malzeme ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Pompalar tek parti halinde 60 gün içerisinde muayene kabulün fabrikada yapılmasına müteakip sevk edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. kıbrıs Cad. Kat:2 Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekli ihale teklif zarfı içerisinde 1 takım ve teslimatta 5 takım olmak üzere teklif ettiği tüm pompa ve motorların teknik değerlerini gösteren en yeni kataloglarını idareye teslim edecektir.
2- Ek 1 Tablosu da istekliler tarafından doldurularak teklifleri ekinde sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Dalgıç Pompa Alım İşi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İstekliler tekliflerinde; dalgıç pompa ve motorunun marka/model/tipi, pompa ve motor verimini, motor gücünü, maksimum dış çapını ve her bir dalgıç motopompa ait garanti edilen komple sistem verimini EK-1 Tablosunda belirteceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklilerin EK-1 Tablosunda garanti edilen komple sistem verimleri dikkate alınacaktır.
İsteklilerin garanti edilen komple sistem verimi en az EK-1 Tablosunda belirtilen referans sistem verim değeri kadar olacaktır.
Herhangi bir motopompa ait garanti edilen komple sistem verimi, referans sistem veriminden düşük teklif edildiği takdirde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsteklilerin EK-1 tablosunda teklif edecekleri “garanti edilen komple sistem verimi” yine EK-1 tablosunda belirtilen “referans sistem veriminden” yüksek olduğu takdirde, sistem verimi yüksek olan her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre hesaplanacak bedellerin toplamı, isteklinin teklif fiyatından çıkartılacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhale, ekonomik bedeli en düşük olan istekli üzerinde bırakılacaktır.
A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x [ (1/ηr1) - (1/ηg1) ] x n1
A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x [ (1/ηr2) - (1/ηg2) ] x n2
. . . : .....
. . . : .....
Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x [ (1/ηrk) - (1/ηgk) ] x nk
A : A1 + A2 + … + Ak
Ekonomik Bedel : A0 - A
Q1, Q2,…, Qk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn)
Hm1, Hm2, …, Hmk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS)
ηr1, ηr2, …, ηrk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların referans sistem verimleri
ηg1, ηg2, …, ηgk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri
n1, n2, … nk : 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri A1, A2, …, Ak : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak bedel (TL) A : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak toplam bedel (TL)
A0 : Teklif Fiyatı
F : Enerji birim fiyatı (0,48 TL/kwh)
T : Süre (5000 saat)
Not: Bu formülasyon; birim fiyat teklif cetvelinde “Dalgıç pompa ve motoru” şeklinde belirtilen iş kalemleri için uygulanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. kıbrıs Cad. Kat:2 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.