Yazdır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ZİLE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI MUHTELİF(SÜT-SÜT ÜRÜNLERİ) GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/549360

1-İdarenin

a) Adresi

:

KAHYA MAH. NATOYOLU ÜZERİ NO:1 60400 ZİLE/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3563175098 - 3563175506

c) Elektronik Posta Adresi

:

ziledh@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2020 YILI MUHTELİF(SÜT-SÜT ÜRÜNLERİ) GIDA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

ZİLE DEVLET HASTANESİ MUTFAK ve MUTFAK AMBARI

c) Teslim tarihleri

:

ZİLE DEVLET HASTANESİ MUTFAK ve MUTFAK AMBARINA OCAK.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2020 TARİHİNE KADAR HASTANEMİZ İHTİYACINA GÖRE PEYDERPEY ALIM YAPILACAKTIR.MAL SİPARİŞ(YAZILI,FAKS VEYA TELEFONLA) EDİLDİKTEN SONRA YÜKLENİCİLER TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE TESLİM EDECEKLERDİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ZİLE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER; ÜRETİCİ İSE; GIDA SİCİL VE GIDA ÜRETİM İZİN SERTİFİKASINI veya BELGESİNİ,YETKİLİ SATICI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİ İSE; DURUMLARINI TEVSİK EDEN BELGELERİNİ SUNMAK ZORUNDADIRLAR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZİLE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.