Yazdır

2019 - 2020 YILLARI 28 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN RUH SAĞILIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

2019 - 2020 YILLARI 28 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/246948
1-İdarenin
a) Adresi : Kadıköy Mahallesi 1545. Cadde No:6 55020 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : (362) 431 78 53 - (362) 432 31 58
c) Elektronik Posta Adresi : samsunrhh1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 28 KALEM İLAÇ ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ ECZANE DEPOSU
c) Teslim tarihi : İDARESİNİN VERECEĞİ SİPARİŞE GÖRE YÜKLENİCİ FİRMA (SİPARİŞ EVRAĞI AMBAR GÖREVLİSİ, BİRİM SORUMLUSU, MÜDÜR YRD. VEYA İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ, BAŞHEKİM YRD.VEYA HASTANE YÖNETİCİSİ ONAYLI OLMALIDIR.) 10(ON) GÜN İÇİNDE MAL GETİRECEKTİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞHEKİMLİK İHALE SALONU, KADIKÖY MAHALLESİ 1545. CADDE NO:6 İLKADIM/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İSTEKLİLER ECZA DEPOSU İSE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ECZA DEPOSU RUHSATNAMESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ.
2. İSTEKLİ İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA İSE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP üzerinden e-imza kullanarak adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ, KADIKÖY MAHALLESİ 1545. CADDE NO:6 İLKADIM/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.