Yazdır

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/554785

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3646512893 - 3646512008

c) Elektronik Posta Adresi

:

z_sen19@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

200000Lt Euro Dizel ve 1000Lt Kurşunsuz (95 Oktan) Benzin alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Belediye sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu pompa teslimi.

c) Teslim tarihi

:

Satın alınacak yakıt ürünleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında akaryakıt istasyonunda teslim edilecektir. Satın alınacak akaryakıtlar ihtiyaç olduğunda belediye görevlilerince tanzim edilecek akaryakıt fişi karşılığında belediyeye ait araçların depolarına istasyon görevlisince teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kargı Belediye Başkanlığı: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Cad.No:46 Belediye Meclis Salonu Kargı/ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

03.12.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli, akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu ise, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belge.
b)İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ve teklif etmiş olduğu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu gösteren belge, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan ihale tarihi itibarı ile halen geçerli olan Akaryakıt Bayisi Lisansı Belgesi.
c) İstekli yetkili satıcı ise, Yetkili satıcı olduğunu gösteren belge, alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ sertifikasyonlarına uygunluk belgesi.
d) İsteklinin işyeri (Akaryakıt istayonu) adresinin belediye sınırları içerisinde olduğunu gösteren belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kargı Belediye Başkanlığı: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.