Yazdır
EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kireç taşı satın alınacaktır

EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993024
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ EREĞLİ 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/224914
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45.000 ton kireçtaşı (Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları merkez ve taşra teşkilatının her türlü kaynaktan karşılanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

İhalenin İlanı:
"Madde 16 - İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Merkezde Resmi Gazetede, taşra teşkilatında ise Resmi Gazeteye ilave olarak gerekli görülmesi halinde mahalli bir gazetede de ilan edilir.
Yarar umulduğu takdirde internet, Belediye yayın araçları, ilan tahtası ve benzeri gibi diğer ilan usullerine başvurulur.
Ayrıca ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.
Gazete ilanları,
a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce,
b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi gün önce,
ilan edilerek duyurulur.
Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ihale süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.
Gazete ilan limitleri her yıl Merkezce tespit edilerek duyurulur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş. EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/224914
1-İdarenin
a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No.164
Ereğli/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36, 332 7345938
c) Elektronik posta adresi : -
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2-İhale konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.000 ton kireçtaşı (Şartnamede belirtilen
özelliklere uygun nitelikte)
b) Teslim(yeri/yerleri) : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01.07.2019 – 30.11.2019 tarihleri arası, aylık termin programı idarece verilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27/05/2019 – 14.30

4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
11.Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.