Yazdır

İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş. EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/224914
1-İdarenin
a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No.164
Ereğli/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36, 332 7345938
c) Elektronik posta adresi : -
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2-İhale konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.000 ton kireçtaşı (Şartnamede belirtilen
özelliklere uygun nitelikte)
b) Teslim(yeri/yerleri) : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01.07.2019 – 30.11.2019 tarihleri arası, aylık termin programı idarece verilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27/05/2019 – 14.30

4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
11.Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.