Yazdır

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİR HASTANESİ-ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


29 KALEM CİHAZA BAĞLI SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/374764

1-İdarenin
a) Adresi : Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı Üzeri YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 03224559000 -
c) Elektronik Posta Adresi : fatihguneser@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 KALEM CİHAZA BAĞLI SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi : 01.10.2019 tarihinde işe başlanacak olup, malzemeler peyderpey ve hastanemizin siparişine istinaden 10 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kışla Mah. Mithat Özhan Blv. 45221 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünler için TİTUBB ürün kaydı (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ile firma ve/veya bayilik kayıtlarını ibraz edeceklerdir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belge ve isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır.
1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.
Sunulacak listede belirtilen UBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden ürün / bayilik durumları, https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden ihale dökümanları arasında bulunan idare bazında ihtiyaç listesinde belirtilen SUT kodu ile ürün eşleşmeleri kontrol edilecektir.
Yapılacak kontrollerde TİTUBB ürün/bayilik durumu uygun olmayan ve belirtilen SUT kodu ile eşleştirmeleri yapılmamış ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İdare bazında ihtiyaç listesi içerisinde bulunan SUT kodlarından hatalı olduğu düşünülenler için ihalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.
2-) İhale dokümanı kapsamında verilen idare bazlı ihtiyaç listesinde UBB'ye tabi olarak gösterilen ürünlerden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. İhale dokümanı kapsamında verilen idare bazlı ihtiyaç listesinde UBB'ye tabi olarak gösterilmeyen ürünler için herhangi bir belge sunulmayacaktır.
Ayrıca, söz konusu ürünleri teklif eden istekli ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgelerinden uygun olanı ihale dosyasında sunacaktır.
3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACI
İLE TEKLİF VERDİKLERİ HER KALEM NUMUNEYİ VE AYRINTILI TEKNİK BİLGİLERİN YER ALDIĞI KATOLOGLARI VE BENZERİ TANITIM
MATERYALLERİNİ TESLİM EDECEKLERDİR.(NUMUNESİZ TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.