Yazdır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

KURŞUN PARAVAN İHALESİ


İhale kayıt numarası : 2020/ 03-0001

1-İdarenin ;
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu malın ;
a) Niteliği, türü ve miktarı : KURŞUN PARAVAN İHALESİ
b) Teslim yeri : Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin ;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/ 1 P BÜYÜK TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 Çarşamba Günü Saat 10:00
c) Son teklif verme tarihi : 03.03.2020 Salı Günü Saat 15:00

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  • Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
  • İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)
  • Yasaklı olmadığına dair taahhütname
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • Firma İmza sirküsü
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.